Tillgänglighetsutlåtande för justitiekanslersämbetets webbplats

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.justitiekanslern.fi. Utlåtandet har upprättats den 21 september 2020. Bedömningen av den digitala tjänstens tillgänglighet har genomförts som tjänsteuppdrag vid justitiekanslersämbetet.

Ett projekt för omarbetning av justitiekanslersämbetets webbplats har inletts. Avsikten är att den nya webbplatsen ska tas i bruk under år 2021.

Tjänstens tillgänglighet

Webbplatsen uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Icke tillgängligt innehåll i tjänsten (numrering enligt WCAG 2.1-kriterierna)

1.3.1 Information och relationer

De dokument i pdf-format som nås via länkar på webbplatsen innehåller huvudsakligen inga strukturelement som gör det lättare att uppfatta och förstå strukturen i dokumenten. Trots denna brist kan dokumenten läsas med hjälpmedel. Bristerna åtgärdas eventuellt i samband med omarbetningen av webbplatsen.

1.4.8 Visuell presentation

Användaren kan inte välja bakgrunds- och textfärger. Det är inte fråga om ett lagstadgat tillgänglighetskrav, och tjänsten kan användas trots denna egenskap. Denna egenskap åtgärdas eventuellt i samband med omarbetningen av webbplatsen.

2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

Det framgår inte av alla länkar som leder till pdf-filer att länken leder till en fil. Tester har dock visat att syftet med länken framgår relativt tydligt, och informationen är tillgänglig trots denna brist. Länkarna åtgärdas i samband med att webbplatsen uppdateras.

3.1.3 Ovanliga ord

På webbplatsen används terminologi som gäller lagstiftning och förvaltning. Det är inte fråga om ett lagstadgat tillgänglighetskrav, och tjänsten kan användas trots denna egenskap. Målet är att texterna i tjänsten ska publiceras på lättförståeligt allmänspråk, men på grund av justitiekanslersämbetets juridiska verksamhetsområde är det inte möjligt att helt undvika specialterminologi.

3.1.5 Läsförmåga

Vilken läsförmåga som krävs varierar beroende på innehållet. Det är inte fråga om ett lagstadgat tillgänglighetskrav, och tjänsten kan användas trots denna egenskap. Målet är att de texter som utarbetas särskilt för tjänsten ska vara tydliga och lättförståeliga, men exempelvis i de beslut, utlåtanden och ställningstaganden som publiceras på webbplatsen går det inte alltid att undvika mer svårförståeliga juridiska formuleringar och termer.

Visningsyta på mobila enheter

Det har inte utarbetats någon förenklad visning för mobila enheter. Detta är inget egentligt WCAG 2.1-krav. Denna egenskap åtgärdas eventuellt i samband med omarbetningen av webbplatsen. Tjänsten kan användas med normal visning också på mobila enheter.

Kontaktinformation för respons om tillgängligheten

Vi strävar efter att kontinuerligt åtgärda observerade problem med tillgängligheten i tjänsten.

Om du upptäcker brister i tillgängligheten i tjänsten, meddela oss om det, så gör vi vårt bästa för att åtgärda saken.

Du kan lämna respons genom att skicka ett meddelande till e-postadressen registratur@okv.fi eller via responsblanketten på webbsidan http://www.okv.fi/sv/kontaktuppgifter/.

Tillsynsmyndighet

Enligt 12 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har tillsynsmyndigheten inte rätt att övervaka och kontrollera de digitala tjänster som riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern i statsrådet tillhandahåller och inte heller att med tanke på uppfyllandet av tillgänglighetskraven meddela ålägganden som gäller dessa tjänster.