Meddelanden: 2018

Åldersgränserna i tjänsten Mina Kanta-sidor är inte enligt barnets bästa

18.12.2018

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen anser att åldersgränserna i tjänsten Mina Kanta-sidor är på många sätt problematiska och strider mot de grundläggande fri- och rättigheterna. I hälso- och sjukvårdens elektroniska tjänst Mina Kanta-sidor ser vårdnadshavaren inte recepten för eller andra hälsouppgifter om sitt 10-åriga eller äldre minderåriga barn, även om barnet ...

Läs mera »

Inspektioner gav en dyster bild av vardagen: strukturella problem hotar barnskyddet

15.10.2018

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen:

Klienterna inom barnskyddet är en av de mest sårbara människogrupperna. Man strävar att lagstiftningen ska trygga deras ställning och tillgång till tjänster. Laglighetsövervakarnas uppgift är att säkerställa att förvaltningen och tjänsteproducenterna lyckas i sitt barnskyddsarbete och att lagen verkligen följs. Med andra ord ska barnen få ...

Läs mera »

Tingsdomare åtalas för brott mot tjänstehemlighet av oaktsamhet

24.9.2018

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har beslutat om väckande av åtal mot en tingsdomare i Helsingfors tingsrätt för brott mot tjänstehemlighet av oaktsamhet. Tingsdomaren misstänkts ha gjort sig skyldig till brott när domaren av oaktsamhet beslöt att till media sänds ett sådant exemplar av domen som innefattade målsägandes namn som var ...

Läs mera »

Justitiekanslern: utrikesministerns deltagande i ett abortkritiskt evenemang var problematiskt

18.9.2018

Justitiekansler Tuomas Pöysti ser det som problematiskt att utrikesminister Timo Soini deltog i ett abortkritiskt evenemang under sin tjänsteresa till Kanada i maj 2018. När utrikesministern reser utomlands som representant för den finska staten skulle det enligt justitiekanslern vara motiverat att han iakttar särskild försiktighet och genomtänkt återhållsamhet i sina ...

Läs mera »

Mikko Puumalainen: Omvärdering av inspektionsverksamheten

30.5.2018

(Inlägget har publicerats i justitiekanslerns berättelse för år 2017)

I justitiekanslerns berättelse har man i inledningsanförandena ofta redogjort för resultat eller iakttagelser från året innan eller dryftat laglighetskontrollens karaktär och genomslagskraft ur olika synvinklar. Eftersom åren emellertid skiljer sig från varandra, har det förekommit variationer också i denna granskning, men ...

Läs mera »

Tuomas Pöysti: Justitiekanslern stärker förhandsgranskningen av författningarna

30.5.2018

(Inlägget har publicerats i justitiekanslerns berättelse för år 2017)

I mitt första anförande i justitiekanslerns berättelse fokuserar jag på hur justitiekanslerns förhandsgranskning av författningarna kommer att utvecklas. Förhandsgranskningen av författningarna hör under år 2018 till utvecklingsobjekten inom justitiekanslerns laglighetskontroll. Samtidigt är det fråga om ett område som justitiekanslern med stöd ...

Läs mera »

Du kan följa med justitiekanslersämbetet på Twitter

19.4.2018

Justitiekanslersämbetet har öppnat ett Twitterkonto. Kontot hittas under namnet @oikeuskansleri. Det huvudsakliga innehållet utgörs av justitiekanslerns klagomålsavgöranden, utlåtanden, meddelanden och inlägg. Klagomål och andra ärenden sköts även i fortsättningen via registraturen.

Justitiekansler Tuomas Pöysti kommer även i fortsättningen att uppdatera sitt eget konto @thpoysti.

Välkommen att följa med!

www.twitter ...

Läs mera »

Till justitiekanslern inkom rekordmånga klagomål år 2017

22.2.2018

Året 2017 var vid justitiekanslersämbetet ett rekordår för antalet klagomål. Till ämbetet inkom 2346 klagomål, dvs. 359 fler klagomål än året innan. Klagomål avgjordes sammanlagt 2381, dvs. aningen fler än antalet inkomna klagomål.

Av de klagomålsärenden som föranledde utredningsåtgärder ledde vart tionde till påföljder. Majoriteten av åtgärderna var uppfattningar eller ...

Läs mera »