Meddelanden: 2016

Justitiekanslern: Pensionsanstalternas påverkare borde inte utnämnas till medlemmar av besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

13.9.2016

Enligt justitiekansler Jaakko Jonkka borde man inte till medlemmar av besvärsnämnden för arbetspensionsärenden utnämna personer som hör till pensionsanstalternas styrelser eller delegationer. På så sätt kunde man undvika uppkomsten av permanenta jävsförhållanden.

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden behandlar besvär över pensionsanstalternas avgöranden. Nämnden är ett lagskipningsorgan vars medlemmar fungerar under domaransvar. En ...

Läs mera »

Justitiekanslern: ministeriet förhöll sig alltför passivt till misstänkt missbruk av understöd

8.7.2016

Justitiekansler Jaakko Jonkka kritiserar undervisnings- och kulturministeriet för bristfällig övervakning av statsunderstöden.

Det klagomål som justitiekanslern undersökt gällde undervisnings- och kulturministeriets handlingar vid utredningen av ett ärende som gällde misstänkt subventionsbedrägeri. Ministeriet hade beviljat ett för idrottsanläggningar avsett understöd för montering av portar vid ett idrottsstadion, och då bolaget som ...

Läs mera »