Meddelanden: 2015

Justitiekansler: Uppmärksamhet bör fästas vid kvaliteten på den förberedande undervisningen för invandrarbarn

14.12.2015

Justitiekansler Jaakko Jonkka inledde under våren 2015 på eget initiativ en undersökning om hur rätten till grundläggande utbildning för invandrarbarn och -unga förverkligas. Enligt utredningarna är risken för att dessa unga blir utslagna avsevärt större än risken för andra unga. En faktor som påverkar risken att bli utslagen är hurdana ...

Läs mera »

Lahtis stad får anmärkning av justitiekanslern

7.5.2015

Justitiekansler Jaakko Jonkka anser att Lahtis stad inte tillräckligt snabbt skred till åtgärder i anledning av problem med inomhusluften på Laune skola. Justitiekanslern fann även skäl att anmärka på det sätt på vilket staden hade hanterat handlingars offentlighet.

Enligt ett klagomål till justitiekanslern hade skolans personal och elever under läsåret ...

Läs mera »

Justitiekanslern är oroad över regionförvaltningsverkens resurser inom barnskyddet

26.2.2015

Justitiekansler Jaakko Jonkka är bekymrad över regionförvaltningsverkens förmåga att klara av sina lagstadgade uppgifter inom barnskyddet. Justitiekanslersämbetet har på eget initiativ utrett huruvida regionförvaltningsverken är förmögna att med de resursser de har till förfogande utföra sina lagstadgade handlednings- och övervakningsuppgifter inom barnskyddet sakenligt och lagenligt. Justitiekansler Jaakko Jonkka konstaterade på ...

Läs mera »

Besvärsrätt över tjänsteutnämningar

12.2.2015

Justitiekansler Jaakko Jonkka föreslår besvärsrätt över statens tjänsteutnämningar. Enligt Jonkka skulle möjligheten att besvära sig över utnämningsbeslut till domstol vara motiverad med beaktande av sökandenas rättsskydd. Besvärsmöjligheten skulle även stärka den allmänna tilltron till tjänsteutnämningarnas saklighet och skulle sålunda vara ägnad att stödja värdesättningen av den offentliga maktutövningen i medborgarnas ...

Läs mera »