Meddelanden: 2014

Sökandenas rättsskydd äventyras vid gemensam antagning

15.8.2014

Justitiekansler Jaakko Jonkka är oroad över studerandenas rättsskydd, då sökandena till utbildning inte får ett sådant beslut över urvalsresultaten vid gemensam antagning som lagen förutsätter. Enligt undervisnings- och kulturministeriets samt Utbildningsstyrelsens direktiv får eleven ett överklagbart beslut först efter att hen särskilt begär ett sådant. Ministeriet och Utbildningsstyrelsen motiverar förfarandet ...

Läs mera »

Åland får kritik i champagnevraksärendet

26.3.2014

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har gett Ålands landskapsregering en anmärkning i det så kallade champagnevraksärendet. Dessutom fäster biträdande justitiekanslern landskapsregeringens uppmärksamhet på efterföljandet av landskapets förvaltningslag och god förvaltningssed.

Skyddsbärgningen

Landskapsregeringen fick kännedom om champagnevraksfyndet i början av juli 2010. Den beslutade att skyddsbärga lasten och bad om Museiverkets utlåtande ...

Läs mera »

Religionsutövning i skolorna bör anpassas till den offentliga verksamhetens opartiskhet

24.3.2014

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen uppmanar Utbildningsstyrelsen att se över sina direktiv till skolorna gällande anordnande av traditionella och religiösa fester. Enligt biträdande justitiekanslern är de religiösa tillställningar som skolorna anordnar i sin nuvarande form problematiska mot bakgrunden av den offentliga maktens skyldighet att främja opartiskhet och religionsfrihet samt jämställdhet. Tillställningar ...

Läs mera »

NTM-centralens verksamhet kan kritiseras

27.2.2014

Närings- trafik- och miljöcentralen (NTM)-centralen) i Kajanaland följde inte kraven på god förvaltning vid övervakningen av gruvbolaget Talvivaara, eftersom den inte använde sina befogenheter i tillräckligt god tid och effektivt, konstaterar justitiekansler Jaakko Jonkka.

Enligt de utredningar som justitiekanslern fått har NTM-centralen gett olika anmärkningar och uppmaningar åt gruvbolaget ...

Läs mera »

Biträdande justitiekanslern tjänstledig

14.2.2014

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen blir tjänstledig från och med 1.6.2014 för två år för att studera.

Under Puumalainens tjänstledighet utnämns en tjänsteinnehavare på viss tid. För detta arrangemang svarar justitieministeriet.

Läs mera »

Ministerium fick anmärkning

10.2.2014

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har gett social- och hälsovårdsministeriet en anmärkning för försumlighet. Reglerna gällande det av Institutet för hälsa och välfärd upprätthållna riksomfattande utskrivningsregistret uppfyller inte grundlagens krav. Situationen har varit grundlagsstridig ända sedan år 1995.

Om utskrivningsregistret bestäms i lag, men om registrets detaljer i en förordning. I ...

Läs mera »