Meddelanden: 2012

Biträdande justitiekanslern klandrar socialmyndigheterna

12.12.2012

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen fäster socialmyndigheternas uppmärksamhet vid att religionsfrihetsreglerna efterföljs vid övervakade besök. Modern till ett barn hade vid övervakade besök läst bordsböner och gjort därtill hörande korstecken. Dessutom hade modern gett barnet ett halskors. Den vårdnadshavande fadern hade till mötesövervakarna framställt en önskan om att man vid mötena ...

Läs mera »

Ärkebiskop Leo får en anmärkning av biträdande justitiekanslern

8.11.2012

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har gett en anmärkning åt ärkebiskop Leo från Finlands ortodoxa kyrka för ett förfarande som strider mot lagen om ortodoxa kyrkan och dess kyrkoordning. Ärkebiskopen hade på hösten 2011 befriat föreståndaren för Valamo kloster från sitt uppdrag med stöd av klostrets reglemente. Enligt lagen om ortodoxa ...

Läs mera »

Riksdagen vilseleddes inte vid handläggningen av ESM-fördraget

10.10.2012

Justitiekansler Jaakko Jonkka har inte anledning att misstänka att statsrådet skulle ha vilselett riksdagen i frågan om Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) status som prioriterad fordringsägare. Av de till justitiekanslern givna handlingarna framgår att frågan om ESM:s status som prioriterad fordringsägare har tagits upp i statsrådet och riksdagens olika utskott redan ...

Läs mera »

Barnskyddslagens tidsfrister efterföljs inte i Helsingfors

5.10.2012

Helsingfors stad har inte efterföljt de i barnskyddslagen föreskrivna ovillkorliga tidsfristerna. Enligt biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen är bristerna betydande och äventyrar allvarligt grundrättigheterna för barn som är i behov av skydd. Biträdande justitiekanslern betraktar stadens försummelse som allvarlig.

Frågan om efterföljande av de i barnskyddslagen föreskrivna ovillkorliga tidsfristerna på socialverket ...

Läs mera »

Inga klander av justitiekanslern angående kanslichefsutnämningen vid inrikesministeriet

2.10.2012

Justitiekansler Jaakko Jonkka fann inget lagstridigt i utnämningen av inrikesministeriets kanslichef. Enligt Jonkkas bedömning överskred statsrådet inte sin prövningsrätt vid besättandet av tjänsten. Justitiekanslern påpekar att han i egenskap av laglighetsövervakare inte kan ta del i bedömningen av vilken av de juridiskt möjliga kandidaterna som borde väljas till uppgiften. Detta ...

Läs mera »

Rättsskyddet för dem som står utanför arbets- och tjänstekollektivavtalen borde förbättras

17.8.2012

Enligt biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen förverkligas inte den grundlagstryggade rätten till rättsskydd för de statliga och kommunala arbetstagare, befattningshavare och tjänstemän som står utanför arbets- och tjänstekollektivavtalen. Rättsskyddsmedlen för personer i ett sådant anställningsförhållande grundar sig inte på en entydigt klar lagstiftning, utan på tolkningar som högsta domstolen och högsta ...

Läs mera »

Patientförsäkringscentralen bör iaktta tillitsprincipen

20.6.2012

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen fäster Patientförsäkringscentralens uppmärksamhet på att den inte kan upphäva ett tidigare gjort ersättningsbeslut utan tillräckliga grunder. Saken framkom i ett till justitiekanslern riktat klagomål där Patientförsäkringscentralens förfarande i ett ersättningsärende kritiserades.

Patientförsäkringscentralen hade medgett att en patientskada hade inträffat och lovat betala skälig ersättning för sveda ...

Läs mera »

Åtal för tjänstebrott mot tingsdomare

18.6.2012

Mot tingsdomare som misstänks ha behandlat ärenden oskäligt länge väcks åtal för tjänstebrott. Justitiekansler Jaakko Jonkka anser det finnas sannolika skäl att misstänka att en domare i Östra Nylands tingsrätt har handlat på ett sätt, som uppfyller brottsbeskrivningen brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet.

Tingsdomaren hade behandlat närmare trettio olika ärenden ...

Läs mera »

Justitiekanslern avgjorde klagomålet om beredningen av kommunreformen

4.6.2012

Justitiekansler Jaakko Jonkka anser att tiden som reserverats för utlåtanden i anledning av förslaget till kommunreform är rätt kort, med beaktande av kommunreformens grundläggande betydelse.

Finansministeriet begärde 8.2.2012 utlåtanden av kommunerna med anledning av den utredning som Arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur gjort och med anledning av till kommunreformen ...

Läs mera »

Justitiekanslerns yrkande gick igenom i högsta domstolen

24.5.2012

Högsta domstolen har med anledning av justitiekansler Jaakko Jonkkas yrkande undanröjt sin tidigare dom i ett brottmål. Högsta domstolen dömde år 2002 svaranden i brottmålet för mutförseelse utan att i ärendet ordna muntlig förhandling, trots att hovrätten som behandlat ärendet i första instans hade förkastat åtalen mot svaranden. Europeiska människorättsdomstolen konstaterade ...

Läs mera »
« Föregående 1 / 2