Meddelanden: 2011

Den långa behandlingstiden i brottmål kränkte grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter

18.11.2011

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen fäster polisens uppmärksamhet på att förundersökningen dröjde ut på tiden. Förundersökningen i ett ärende som gällde grov förskingring och bokföringsbrott hade tagit närmare tre år. Tingsrätten hade sedermera förkastat en del av åtalen, emedan åtalsrätten hade preskriberats medan förundersökningen ännu pågick. I ärendet framgick inga rättsligt ...

Läs mera »

Valvira bör motivera sina utlåtanden tillräckligt

15.9.2011

Mikko Puumalainen fäster Tillstånds- och tillsynsverkets för social- och hälsovården, Valviras, uppmärksamhet vid att utlåtanden motiveras tillräckligt. Tingsrätten och högsta domstolen hade vardera begärt ett utlåtande av Valvira då de behandlade samma ärende som hänförde sig till trafikförsäkringsersättning. Av handlingarna kunde man se att det vid de tidigare rättsbehandlingarna hade ...

Läs mera »

Justitiekanslerns berättelse för år 2010 har publicerats

6.9.2011

Justitiekanslerns berättelse för senaste år har överlåtits till riksdagen och statsrådet. I berättelsen presenteras justitiekanslerns centrala verksamhetsområden, de iakttagelser som inom dessa gjorts under året samt de ärenden som föranlett åtgärder. I berättelsen finns, såsom i de senaste årens berättelser, anföranden av justitiekansler Jaakko Jonkka och biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen ...

Läs mera »

Kimmo Hakonen börjar som kanslichef vid justitiekanslersämbetet

1.9.2011

Kimmo Hakonen börjar tjänstgöra som ny kanslichef vid justitiekanslersämbetet 1.9.2011 då Nils Wirtanen går i pension. Hakonen har tidigare tjänstgjort bl.a. som projektchef vid inrikesministeriets polisavdelning 1998-1999, som fångvårdsdirektör vid justitieministeriets fångvårdsavdelning 1999-2001, som lagstiftningsråd och polisdirektör vid inrikesministeriets polisavdelning 2001-2008, som lagstiftningsdirektör vid inrikesministeriets enhet för ...

Läs mera »

Justitiekanslern avgjorde klagomålen angående svininfluensavaccinet

15.8.2011

Jaakko Jonkka avgjorde sammanlagt 50 klagomål som gällde vaccinet mot svininfluensa. I klagomålen ifrågasattes bland annat Institutets för hälsa och välfärd opartiskhet vid införskaffandet av vaccinet. När det gällde själva upphandlingsförfarandet fanns ingenting att anmärka. Däremot konstaterade justitiekanslern att den forskningsfinansiering som institutet får av läkemedelsförtagen kan försvaga den allmänna ...

Läs mera »

Justitiekansler Jaakko Jonkka blir sjukledig

10.8.2011

Justitiekansler Jaakko Jonkka blir sjukledig 17.8.2011 på grund av en ortopedisk operation i axeln. Justitiekanslern är sjukledig ända till 14.10.2011.

Under Jonkkas sjukledighet sköts justitiekanslerns uppgifter av biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen. Som ställföreträdande biträdande justitiekansler fungerar avdelningschefen, referendarierådet Risto Hiekkataipale. Systemet är det samma som tillämpas ...

Läs mera »

Ministerierna bör noggrant följa budgeten

1.8.2011

Justitiekansler Jaakko Jonkka fäster tre ministeriers uppmärksamhet vid noggrannhet med budgeten. Justitiekanslern gav idag sina beslut där undervisnings- och kulturministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och Besvärsnämndens för social trygghet samt inrikesministeriets uppmärksamhet fästs vid att budgeten noggrant bör efterföljas. 

Justitiekanslern började på basen av uppgifter i Statens revisionsverks årsberättelse på ...

Läs mera »

Tavastehus stads beställar-producentmodell är problematisk

9.5.2011

Enligt biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen är Tavastehus stads beställar-producentmodell, där byggnads- och miljöövervakningen är en del av serviceproduktionen, problematisk. Systemet var inte så klart och genomskådligt att det kunde sägas uppfylla kraven på god förvaltning. Av stadens förvaltningsstadga, serviceproduktionens verksamhetsstadga, serviceplanen och serviceavtalet framgick inte behörighetsförhållandena och ansvarsfördelningarna tillräckligt väl ...

Läs mera »

Brister i ledandet av nödcentralsreformen

21.3.2011

Ledningen och övervakningen av nödcentralsreformen var såväl på ministerienivå som inom Nödcentralsverket alltför svag i början av reformen. JustitiekanslerJaakko Jonkkaanser att reformen skulle i varje fall i dess begynnelseskede ha förutsatt en tillräckligt intensifierad uppföljning och en grundligare inkörning. En del av problemen i början tillspetsades, emedan ett täckande uppföljnings- ...

Läs mera »

Brister i skolornas elevomsorg

9.2.2011

Justitiekansler Jaakko Jonkka ber undervisnings- och kulturministeriet ge en utredning om när elevomsorgen förverkligas jämlikt och enligt rekommendationerna. Ministeriet bör ge sin motiverade uppskattning senast 1.8.2011.

Enligt de utredningar som justitiekanslern fått förverkligas i nuläget inte den i lagen föreskrivna elevomsorgen i grundskolorna och situationen och dess utveckling ...

Läs mera »
« Föregående 1 / 2