Meddelanden: 2010

Före detta statsminister Matti Vanhanens förfarande till grundlagsutskottets prövning

16.9.2010

Justitiekansler Jaakko Jonkka har gjort en anmälan till riksdagens grundlagsutskott om undersökning av före detta statsminister Matti Vanhanens ämbetsåtgärder. Enligt Jonkka var Vanhanen jävig att delta i de statsrådets allmänna sammanträden under vilka man beslöt om Penningautomatföreningens understöd till Nuorisosäätiö. Justitiekanslern konstaterar att saken borde bedömas även straffrättsligt. Enligt lagstiftningen ...

Läs mera »

Byråsekreterare och före detta lagman vid tingsrätt åtalas för brott mot tjänsteplikt

13.8.2010

Justitiekansler Jaakko Jonkka har beslutat att väcka åtal mot en byråsekreterare och en före detta lagman vid Jyväskylä tingsrätt. Byråsekreteraren misstänks ha gjort felaktiga diarieanteckningar. Byråsekreteraren misstänks ha antecknat 11 brottmål i tingsrättens ärendebehandlingssystem som avgjorda fast de i verkligheten var oavgjorda. Enligt förundersökningen var det byråsekreterarens uppgift att se ...

Läs mera »

Justitiekanslerns beslut i narkotikapolisärendet

21.6.2010

Justitiekansler Jaakko Jonkka har i dag gett sitt beslut över polis- och åklagarmyndigheternas förfarande i det så kallade narkotikapolisärendet. Utrednings- och undersökningshelheten som riktat sig mot polismännen är enligt justitiekanslern unik i finska förhållanden.

Justitiekanslern har i sitt beslut undersökt polismyndigheternas förfarande före inledandet av förundersökningen samt polis- och åklagarmyndigheternas ...

Läs mera »

Justitiekansler Jaakko Jonkka: Tilltron till myndighetsverksamhetens opartiskhet äventyrades vid beredningen av beslutet om kärnkraftstillstånd

16.6.2010

Justitiekansler Jaakko Jonkka anser att arbets- och näringsministeriets avdelningschefchef Taisto Turunen var jävig att bereda ärendet gällande beslut om kärnkraftstillstånd. Turunens tidigare medlemskap i Outokumpu Oyj:s styrelse och Turunens ställning som chef för arbets- och näringsministeriets energiavdelning, som ansvarade för beredningen av principbesluten om byggande av kärnkraftverk, har utgjort ...

Läs mera »

Justitiekanslern klandrar inte utnämningen av minoritetsombudsman

15.6.2010

Justitiekansler Jaakko Jonkka fann inget att anmärka på vid processen gällande utnämningen av minoritetsombudsman. Enligt Jonkka överskred myndigheterna inte sin prövningsrätt i tjänsteutnämningsärenden då de beredde och avgjorde ärendet.

Justitiekanslern påminner om att han i egenskap av laglighetsövervakare endast kan ta ställning till om utnämningsbeslutet har gjorts inom ramen för ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen: Ny utredning av ministeriet om situationen i besvärsnämnden för social trygghet

9.6.2010

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen ber social- och hälsovårdsministeriet om en ny utredning om åtgärder för att upplösa anhopningarna i besvärsnämnden för social trygghet. Ministeriet skall ge sitt svar senast 16.8.2010.

Biträdande justitiekansler Puumalainen är missnöjd med den utredning han fick av social- och hälsovårdsministeriets tjänstemän 25.5.2010 ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen: Situationen i besvärsnämnden för social trygghet ytterst oroväckande

20.4.2010

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen anser att besvärens handläggningstider vid besvärsnämnden för social trygghet fortfarande är oskäligt långa och inte uppfyller kraven i grundlagen. Besvärsnämndens verksamhet har utvecklats i en positiv riktning, men åtgärderna har inte varit tillräckliga.

Biträdande justitiekansler Puumalainen har följt med besvärsnämndens funktionsförmåga från och med år 2008 ...

Läs mera »

Justitiekansler Jaakko Jonkka: Stödbostäders brandsäkerhet måste ombesörjas

24.3.2010

Räddningsplan och säkerhetsutredning måste upprättas för de stödbostäder som socialvården ordnar för missbrukare. Byggnadens användningsändamål med tillhörande säkerhetsrisker bör beaktas när man bedömer dess lämplighet som stödbostad, konstaterar justitiekansler Jaakko Jonkka. Justitiekanslern fäste uppmärksamhet vid saken när han på eget initiativ undersökte Esbo stads åtgärder för ordnande av stödboende för ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen: God förvaltning förverkligas inte i beskattningen av importbilar

15.3.2010

Finansministeriet har brutit mot principen om god förvaltning i verkställandet av importbilars beskattning, konstaterar biträdande justitiekanslerMikkoPuumalainen. Finansministeriet har inte på eget initiativ gjort författningsändringar som gäller importbilar. Ändringar har gjorts först efter att EG-domstolen och Finlands egna domstolar har gett avgöranden i enskildas klagomål som har gällt bilbeskattning. Finansministeriet har ...

Läs mera »

Anmärkning till FPA för överskridning av tidsfrist

9.3.2010

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har gett FPA en anmärkning för lagstridigt förfarande vid handläggningen av ett besvär. Enligt biträdande justitiekanslern har förfarandet vid FPA:s Österbottens försäkringsdistrikt varit speciellt klandervärt, eftersom besvärets vårdslösa handläggning ledde till att den lagstadgade tidsfristen på högst 60 dagar överskreds med över ett år. Speciellt ...

Läs mera »
« Föregående 1 / 2