Meddelanden: 2009

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen:Utrymmena i Kotka tingsrätt är olämpliga

8.12.2009

Enligt biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen är utrymmena i Kotka tingsrätt olämpliga, otrygga och i dåligt skick. Puumalainen inspekterade Kotka tingsrätt den 19 november 2009.

Tingssalarnas väntutrymme är litet, skyddsarrangemangen är brisfälliga och där har tidvis varit oroligt. I väntutrymmena finns ingen regelbunden tingsjour. Parter har hotats och påtryckning har utövats ...

Läs mera »

Stadsfullmäktig får en anmärkning av biträdande justitiekanslern

6.11.2009

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har gett Kauko Juhantalo, stadsfullmäktig i Kankaanpää, en anmärkning för att ha brutit mot jävsbestämmelserna.

I ett klagomål till justitiekanslersämbetet kritiserades Kauko Juhantalos (stadsfullmäktig i Kankaanpää och ordförande i den dåvarande stadsstyrelsen) förfarande när han avlägsnat sig från stadsfullmäktiges sammanträde mitt under sammanträdet i december 2007 ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen: Sysselsättningsstöd får inte vara diskriminerande

7.10.2009

En västfinländsk stad handlade enligt biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen i strid med förbudet mot diskriminering genom att gynna den egna stadens ungdomar vid beviljande av sysselsättningsstöd. Staden beviljade sysselsättningsstöd åt sådana arbetsgivare som i arbetsförhållande på viss tid anställde en ung person från orten.

Enligt jämställdhetslagen får ingen diskrimineras på ...

Läs mera »

Justitiekansler Jaakko Jonkka: För bråttom vid omorganiseringen av läkemedelsförvaltningen

6.10.2009

Fjäsk vid beredningen

Justitiekansler Jaakko Jonkka anser att beredningsproceduren vid grundandet och utlokaliseringen av läkemedelscentralen (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet) var alltför skyndsam. Justitiekanslern fäster social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssäläs uppmärksamhet vid att tillräcklig tid bör reserveras för beredningen.

Minister Hyssälä höll i augusti 2008 ett informationstillfälle där hon berättade ...

Läs mera »

Stämningsman åtalas för tjänstebrott

30.9.2009

En västfinländsk stämningsman som misstänks för oaktsamt förfarande vid delgivning av en stämning åtalas för tjänstebrott. Justitiekansler Jaakko Jonkka anser att stämningsmannen har förfarit på ett sätt som uppfyller rekvisiten för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet.

Stämningsmannen hade fått i uppdrag att delge en brådskande stämning i brottmål inom en ...

Läs mera »

Justitiekansler Jaakko Jonkka: Regeringen bör ofördröjligen sända EU-ärenden till riksdagen

5.6.2009

Statsrådet bör ofördröjligen till riksdagen översända de skrivelser som hänför sig till EU-ärenden konstaterar justitiekansler Jaakko Jonkka. Enligt grundlagens 96 § har riksdagen möjlighet att påverka beredningen av alla sådana beslut som fattas inom den europeiska unionen som till sitt innehåll är sådana att de skulle ha hört till riksdagens ...

Läs mera »

Åtal för tjänstebrott mot tingsdomare

13.3.2009

Tingsdomaren hade behandlat fem olika ärenden från två och ett halvt år till över sju år. Det fanns långa perioder, då behandlingen inte alls framskridit i ärendena. Ärendet, som tingsdomaren behandlat två och ett halvt år, borde enligt lagen ha behandlats i brådskande ordning. Ärendet, som tingsdomaren behandlat över sju ...

Läs mera »

Anmärkning åt rektor för ordnande av undervisning

26.2.2009

Justitiekansler Jaakko Jonkka har gett rektorn för en grundskola i Itis kommun en anmärkning för ett förfarande som stred mot god förvaltningssed och lagen om grundläggande utbildning när det gällde ordnandet av undervisning för ett omhändertaget barn. 

Socialnämnden i Tusby hade på hösten 2005 omhändertagit ett 14-årigt barn och ...

Läs mera »

Klagomålen till justitiekanslern ökade något

2.2.2009

Till justitiekanslern riktades senaste år 1 737 klagomål, vilket är 385 klagomål mer än år 2007. Mest klagade man på domstolarna. År 2008 inlämnades 253 klagomål som helt eller delvis gällde de allmänna domstolarnas förfarande. Över förvaltningsdomstolarnas förfarande gjorde 51 klagomål och för specialdomstolarnas del var antalet 31.  

Den ...

Läs mera »

Anmärkning åt polisen och en kommunalveterinär för brott mot djurskyddsbestämmelserna

29.1.2009

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har gett en anmärkning för lagstridigt förfarande åt polisen och en kommunalveterinär. De hade underlåtit att göra ett skriftligt beslut i ett brådskande djurskyddsärende. Dessutom fäster biträdande justitiekanslern polisens uppmärksamhet på efterlevnaden av bestämmelserna som gäller avlivande av djur. &nbsp

Polisen och kommunalveterinären i Brahestad hade ...

Läs mera »
« Föregående 1 / 2