Meddelanden: 2007

Justitiekansler Jaakko Jonkka sjukledig

4.10.2007

Justitiekansler Jaakko Jonkka är sjukledig. Jonkka har i början av veckan genomgått en ortopedisk axeloperation. Justitiekansler Jonkka är sjukledig åtminstone hela nästa vecka, möjligen ännu längre.

Under Jonkkas sjukledighet handhas justitiekanslerns uppgifter av biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen. Under samma tid fungerar avdelningschef Risto Hiekkataipale som biträdande justitiekansler. Systemet är det ...

Läs mera »

Utnämningar vid justitiekanslersämbete

1.10.2007

Republikens president har utnämnt vicehäradshövding Risto Hiekkataipale till biträdande justitiekanslerns ställföreträdare för en fem års period från och med 1.10.2007. Vicehäradshövding Hiekkataipale är chef för justitiekanslersämbetets avdelning för statsrådsärenden. Han har arbetat på justitiekanslersämbetet sedan år 1984.

Vid förfall för biträdande justitiekanslern sköts hans uppgifter av ställföreträdaren. Biträdande ...

Läs mera »

Justitiekanslerns berättelse för år 2006 har publicerats

11.9.2007

JustitiekanslerJaakko Jonkkahar till riksdagen och statsrådet överlåtit sin berättelse över senaste års verksamhet. I berättelsen redogörs för justitiekanslerns centrala verksamhetsområden, de iakttagelser som gjorts under åren och de ärenden som lett till åtgärder.

Enligt berättelsen inlämnades till justitiekanslern under år 2006 sammanlagt 1273 klagomål. Antalet klagomål ökade med knappt etthundra ...

Läs mera »

Justitiekansler Jonkka följer upp utvecklingen av sjuktransport- och akutvårdssystemet

10.9.2007

Justitiekansler Jaakko Jonkka fortsätter med att följa upp utvecklingen av sjuktransport- och akutvårdssystemet. Social- och hälsovårdsministeriet tillställde i juni 2007 justitiekanslern sitt utlåtande angående utvecklingen av sjuktransport- och akutvårdssystemet. Jonkka har nu bett att ministeriet ger ett utlåtande speciellt om de praktiska åtgärder som man i ärendet kommer att vidta ...

Läs mera »

Anmärkning åt polis för yppande av misstänkt narkotikabrott

1.6.2007

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka har gett en anmärkning åt en kommissarie från Östra Finland. Kommissarien, som fungerade som förundersökningsledare, hade under pågående förundersökning tagit kontakt med en brottsmisstänkt persons arbetsgivare och berättat om brottsmisstankarna. Kommissarien hade berättat att polisen misstänkte att arbetstagaren med mycket stor sannolikhet använde narkotika och att ...

Läs mera »

Justitiekansler Paavo Nikula går i pension

27.4.2007

President Tarja Halonen har i dag fredagen den 27.4.2007 vid presidentföredragningen beslutat förlänga justitiekansler Paavo Nikulas tjänstledighet till den 30.6.2007. Från och med den 1.7.2007 har justitiekansler Nikula meddelat att han går i pension.

Justitiekanslerns uppgifter handhas av biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka och dennes ...

Läs mera »

Justitiekansler Paavo Nikulas sjukledighet fortsätter

2.3.2007

Justitiekansler Paavo Nikulas sjukledighet fortsätter till den 30.4.2007. President Tarja Halonen beviljade idag 2.3. vid presidentföredragningen justitiekansler Nikula sjukledighet enligt läkarintyg. Tillsvidare har Nikula varit sjukledig 30 dagar på basen av justitiekanslersämbetets eget beslut.

Enligt lagen om justitiekanslern i statsrådetkanjustitiekanslern själv ta tjänstledigt för högst 30 dagar ...

Läs mera »

Problem inom skolhälsovården

16.2.2007

Skolhälsovården motsvarar inte de givna rekommendationerna. Skillnaderna mellan kommunerna är stora när det gäller skolhälsovården, och tillgången på service är ojämnt fördelad. Enligt biträdande justitiekanslerJaakko Jonkkabehandlas eleverna inte likvärdigt. Problemen beror delvis på att kvalitetsrekommendationerna för skolhälsovården inte är juridiskt bindande. De kommunala beslutsfattarnas synpunkter på och uppfattning om skolhälsovårdens ...

Läs mera »

Justitiekansler Paavo Nikula sjukledig

30.1.2007

Justitiekansler Paavo Nikula har på måndagskvällen 29.1.2007 fått en hjärnblödning. Nikulas tillstånd är stabilt och han vårdas på sjukhus. Under Nikulas sjukledighet handhas justitiekanslerns uppgifter av biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka.

Tilläggsuppgifter:
Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka tel. 09 160 23931

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka: Sjuktransport- och akutvårdssystemet bör renoveras

19.1.2007

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka efterlyser förändringar i systemet för sjuktransport och akutvård, för systemet belastas av allvarliga problem och direkta brister. Nuvarande praxis äventyrar även den grundlagsenliga likheten inför lagen. Biträdande justitiekanslern uppmanar social- och hälsovårdsministeriet att skrida till snabba åtgärder för att revidera lagstiftningen angående sjuktransport och akutvård.

Sjuktransport- ...

Läs mera »
« Föregående 1 / 2