Meddelanden: 2005

Justitiekanslerns berättelse för år 2004 offentliggjord

7.9.2005

Justitiekansler Paavo Nikula har till riksdagen och statsrådet avgett sin berättelse angående senaste års verksamhet. Enligt berättelsen mottog justitiekanslersämbetet sammanlagt 1443 klagomål som gällde 1644 olika tjänstemän eller myndigheter. De flesta klagomålen gällde domstolarnas (312), polismyndigheternas (227), advokaternas eller de allmänna rättsbiträdenas (145) och socialarbetarnas (142) förfarande.

I alla de ...

Läs mera »

Bristfällig grundläggande utbildning för omhändertagna barn

6.9.2005

Enligt biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka finns det klara brister och problem i kommunernas sätt att sörja för den grundläggande utbildningen för barn som placerats på anstalter eller i fosterhem, även om utbildningen allmänt taget förefaller förverkligas på det sätt som förutsatts i lagstiftningen. Särskilt fann han problem i den grundläggande ...

Läs mera »

Biträdande justitiekanslern begär utredning om daghemmens säkerhetsföreskrifter

13.6.2005

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka begär en utredning av social- och hälsovårdsministeriet om dagsläget när det gäller övervakningen av säkerheten på daghemmen och förefintliga föreskrifter.

Utredningsbegäran är en uppföljning av den utredning som biträdande justitiekanslern igångsatte på våren 2002 och som gällde daghemmens allmänna säkerhetsföreskrifter och -rutiner. Undersökningen igångsattes då som ...

Läs mera »

Polisen får kritik för osaklig förlikning i brottmål

9.6.2005

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka kritiserar två polismän från Östra Finland för att de ingått förlikning och med penningersättning gottgjort att de förorsakat att ett brottmål preskriberats. Enligt Jonkka kan polisernas förfarande inte anses godtagbart fastän avsikten enligt tillgängliga uppgifter inte har varit att försöka dölja ett eventuellt tjänstebrott.

En klagande ...

Läs mera »

Biträdande justitiekanslern kritiserar tillämpningen av läkemedelslagen i ett vaccinärende

3.6.2005

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka kritiserar den alltför vidsträckta tolkningen av läkemedelslagen i ett ärende som rör distribution åren 2002-2004 av Calmette-vaccinet.

Läkemedelsverket gav i augusti 2002 till Folkpensionsanstalten ett särskilt tillstånd för distribution till sjukhus och hälsocentraler av det danska Calmette-vaccinet, då det tidigare använda preparatet hade dragits tillbaka från ...

Läs mera »

Undersökningskommissionen för storolycka laglig

2.6.2005

Enligt justitiekansler Paavo Nikula är statsrådets beslut genom vilket kommissionen för undersökning av storolycka efter tsunamikatastrofen i Sydostasien tillsattes och dess medlemmar utnämndes lagligt.

I de klagomål över undersökningskommissionen som justitiekanslern fick motta hänvisades till den offentliga kritik som utrikesministeriets tjänstemän blev föremål för då tsunamikatastrofen diskuterades i efterhand. Klagandena ...

Läs mera »

Östersjöländernas laglighetsövervakare samlas i Helsingfors

31.5.2005

Östersjöländernas laglighetsövervakare samlas till ett gemensamt seminarium i Helsingfors 6-7 juni.

Vid seminariet behandlas övervakningen av fängelser och andra slutna anstalter, sociala rättigheter i anslutning till den psykiatriska vården samt god förvaltning som grundrättighet inom EU.

I seminariet deltar Sveriges justitieombudsman och justitiekansler, Estlands justitiekansler, Danmarks och Litauens justitieombudsmän samt ...

Läs mera »

Biträdande justitiekanslern framställer om ändring av lagen om arbetsdomstolen

11.5.2005

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka ber justitieministeriet överväga en ändring av lagen om arbetsdomstolen så att åtminstone arbetsdomstolens president och möjligen också arbetsdomstolsrådet inte längre skulle utnämnas på viss tid. Enligt Jonkka kan utnämningar på viss tid för domare som fungerar som ordförande äventyra arbetsdomstolens oberoende.

Av arbetsdomstolens domare är 1 ...

Läs mera »

Biträdande justitiekanslern kritiserar polistransporter och förvar vid polisstationen av mentalpatienter

23.3.2005

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka kritiserar Peijas jourpoliklinik vid Vanda hälsocentral och Vanda härads polisinrättning för den praxis som utvecklats, då berusade mentalpatienter rutinmässigt har avhämtats från polikliniken av polisen och tagits i förvar för tillnyktring. Enligt Jonkka saknas rättsliga grunder för förfarandet.

Klaganden berättade att hon i början av år ...

Läs mera »

Biträdande justitiekanslern framställer omåterbrytandeav en brottmålsdom gällande "skenäktenskap"

15.3.2005

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka framställer till högsta domstolen att den måtte återbryta en dom som Kotka tingsrätt avkunnat åt finsk-ryska par gällande registeranteckningsbrott i samband med "skenäktenskap". Tingsrätten dömde parterna i december 2003 till fyra månaders villkorligt fängelse. Enligt biträdande justitiekanslern dömdes parterna för en gärning som inte är straffbar ...

Läs mera »