Meddelanden: 2004

Tingsdomare åtalas för dom i brottmål som gavs trots förfallen åtalsrätt

23.11.2004

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka har förordnat om väckande av åtal mot en tidigare tingsdomare vid Varkaus tingsrätt. Tingsdomaren hade underlåtit att delge stämning i brottmål inom föreskriven tid, vilket ledde till att åtalsrätten hann förfalla. Trots preskriptionen av åtalsrätten handlades brottmålet under ledning av tingsdomaren. Vid handläggningen hördes vittnen och ...

Läs mera »

Miljöministeriet klandras för behandlingen av understödsärende

16.11.2004

Enligt justitiekansler Paavo Nikula har miljöministeriets förfarande vid behandlingen av statsunderstöd för rörelsen Vapaa Vuotos (Fria Vuotos) under åren 1996-2001 inte till alla delar varit förenligt med då gällande stadganden.

Justitiekanslern påpekar emellertid att stadgandena bildade en i viss mån komplicerad helhet. Så efterföljdes de också av den i september ...

Läs mera »

Justitiekanslerns berättelse för år 2003 har givits

8.9.2004

Justitiekansler Paavo Nikula har gett berättelsen för år 2003 till riksdagen och statsrådet. Av berättelsen framgår att till justitiekanslern under året inkom sammanlagt 1454 klagomål angående myndigheters verksamhet. Av de klagomål som hörde till justitiekanslerns behörighet och som upptogs till prövning ledde 156 klagomål till åtgärder. Den vanligaste åtgärden var ...

Läs mera »

Polisen får inte "köpslå" om avstående från åtgärder

2.9.2004

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare Nils Wirtanen har givit ett beslut där han konstaterar att det inte kunde godkännas att en polis meddelar åt en person som bestridit en trafikförseelse att ett medgivande av förseelsen skulle leda till avstående från åtgärder. Uppställande av villkor för att erhålla eftergift eller lindring av åtgärder ...

Läs mera »

Biträdande justitiekanslern fäste Helsingfors socialverks uppmärksamhet på integritetsskyddet för den som söker utkomststöd och på vikten av noggranhet vid behandlingen av skriftliga handlingar

8.6.2004

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka har gjort en socialbyrå i Helsingfors uppmärksam på vikten av noggrannhet vid behandlingen av dokument och på vikten av iakttagandet av reglerna om integritetsskydd. Jonkka anser det påkallat att man vid utbildningen av socialverkets personal understryker betydelsen av ett strikt iakttagande av reglerna om integritetsskydd för ...

Läs mera »

Arbetssökandes skydd för privatlivet och datasekretessen bör iakttas vid arbetssökanden

21.4.2004

Enligt biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka bör den som är kund vid en arbetskraftsbyrå ha en konkret rätt att välja om han vill ge sitt medgivande till att olika myndigheters uppgifter om honom blir tillgängliga.

Biträdande justitiekanslern undersökte saken på basis av ett klagomål. Enligt klagomålet hade en arbetssökande vid arbetskraftsbyråns ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Jonkka: Det är oklart om visitationer som görs med narkotikahundar är berättigade

15.4.2004

Enligt biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka kan visitationer som företas på vem som helst på allmän plats anses utan ett uttryckligt lagstadgande vara tvivelaktiga med beaktande av de grundläggande fri- och rättigheterna. Det här beror på att man med en visitation åtminstone i viss mån kan ingripa i visitationsobjektets grundläggande fri- ...

Läs mera »

Den grundläggande utbildningen för omhändertagna barn undersöks av biträdande justitiekanslern

19.3.2004

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka har på eget initiativ inlett en utredning om eventuella brister i rätten till grundläggande utbildning för barn som omhändertagits eller placerats i familjehem och barnskyddsanstalter. Enligt en i Turun Sanomat 14.4.2004 publicerad artikel är det allt mer allmänt att barn inte på normalt sätt ...

Läs mera »

Biträdande justitiekanslern påminner polisen om demonstranters grundrättigheter

26.2.2004

Polisen tog en demonstrant i förvar redan innan demonstrationen hade börjat med hänvisning till dennes uppförande under en annan tidigare demonstration.

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka påminner en kommissarie och en överkommissaries vid Helsingfors polisinrättning om att polislagen bör tolkas i grundrättighetspositiv anda.

Händelserna som blev föremål för en klagan fick ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Jonkka inväntar konkreta åtgärder av inrikesministeriets polisavdelning i syfte att förkorta utredningstiderna i ärenden som gäller ekonomiska brott

24.2.2004

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka har på basis av observationer, som gjorts i samband med en granskning vid Helsingfors polisinrättning, konstaterat att utredningarna i ärenden som gäller ekonomiska brott i många fall har släpat efter. Ärenden som hade kommit för att utredas före ingången av år 2000 och som ännu inte ...

Läs mera »
« Föregående 1 / 2