Meddelanden: 2000

Justitiekanslern: Posten bör betjäna de röstberättigade även på svenska

22.9.2000

Justitiekansler Paavo Nikula har fäst Posten Finland Ab:s uppmärksamhet vid efterlevnaden av språklagstiftningen. På tvåspråkiga områden bör enligt justitiekanslerns beslut de röstberättigades möjligheter att vid behov erhålla service på posten även på svenska särskilt tryggas.

Justitiekansler Paavo Nikulas beslut 14.9.2000, dnr 303/1/99

I beslutet konstateras ...

Läs mera »