Enligt biträdande justitiekansler Risto Hiekkataipale var statsminister Juha Sipilä inte jävig då han företog en exportfrämjande resa till Indien i februari 2016. I resan deltog bland annat företaget Chempolis, i vilket statsministerns närstående är delägare. Företaget meddelade under resan att det förhandlat med ett indiskt företag om ett investeringsavtal gällande ...

Läs mera »

Justitiekansler Jaakko Jonkka kritiserar Migrationsverkets åtgärder vid behandlingen av asylansökningar i början av år 2016. Överdirektören för Migrationsverket förordnade i januari 2016 att man vid verket inte skulle behandla under våren sådana ansökningar på vilka humanitärt skydd som grund skulle ha kunnat tillämpas enligt den dåvarande lagstiftningen.

Förordnandet hänförde sig ...

Läs mera »

Justitiekansler Jaakko Jonkka har meddelat att han går i pension från och med den 1 maj 2017. Han fyller 64 år i februari.

Före sin pensionering kommer justitiekanslern att ta ut semester från och med första hälften av februari. Under nämnda tid sköts hans uppgifter av biträdande justitiekansler Risto Hiekkataipale ...

Läs mera »

Enligt justitiekansler Jaakko Jonkka borde man inte till medlemmar av besvärsnämnden för arbetspensionsärenden utnämna personer som hör till pensionsanstalternas styrelser eller delegationer. På så sätt kunde man undvika uppkomsten av permanenta jävsförhållanden.

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden behandlar besvär över pensionsanstalternas avgöranden. Nämnden är ett lagskipningsorgan vars medlemmar fungerar under domaransvar. En ...

Läs mera »

Justitiekansler Jaakko Jonkka kritiserar undervisnings- och kulturministeriet för bristfällig övervakning av statsunderstöden.

Det klagomål som justitiekanslern undersökt gällde undervisnings- och kulturministeriets handlingar vid utredningen av ett ärende som gällde misstänkt subventionsbedrägeri. Ministeriet hade beviljat ett för idrottsanläggningar avsett understöd för montering av portar vid ett idrottsstadion, och då bolaget som ...

Läs mera »

Justitiekansler Jaakko Jonkka inledde under våren 2015 på eget initiativ en undersökning om hur rätten till grundläggande utbildning för invandrarbarn och -unga förverkligas. Enligt utredningarna är risken för att dessa unga blir utslagna avsevärt större än risken för andra unga. En faktor som påverkar risken att bli utslagen är hurdana ...

Läs mera »

Justitiekansler Jaakko Jonkka anser att Lahtis stad inte tillräckligt snabbt skred till åtgärder i anledning av problem med inomhusluften på Laune skola. Justitiekanslern fann även skäl att anmärka på det sätt på vilket staden hade hanterat handlingars offentlighet.

Enligt ett klagomål till justitiekanslern hade skolans personal och elever under läsåret ...

Läs mera »

Justitiekansler Jaakko Jonkka är bekymrad över regionförvaltningsverkens förmåga att klara av sina lagstadgade uppgifter inom barnskyddet. Justitiekanslersämbetet har på eget initiativ utrett huruvida regionförvaltningsverken är förmögna att med de resursser de har till förfogande utföra sina lagstadgade handlednings- och övervakningsuppgifter inom barnskyddet sakenligt och lagenligt. Justitiekansler Jaakko Jonkka konstaterade på ...

Läs mera »

Justitiekansler Jaakko Jonkka föreslår besvärsrätt över statens tjänsteutnämningar. Enligt Jonkka skulle möjligheten att besvära sig över utnämningsbeslut till domstol vara motiverad med beaktande av sökandenas rättsskydd. Besvärsmöjligheten skulle även stärka den allmänna tilltron till tjänsteutnämningarnas saklighet och skulle sålunda vara ägnad att stödja värdesättningen av den offentliga maktutövningen i medborgarnas ...

Läs mera »

Justitiekansler Jaakko Jonkka är oroad över studerandenas rättsskydd, då sökandena till utbildning inte får ett sådant beslut över urvalsresultaten vid gemensam antagning som lagen förutsätter. Enligt undervisnings- och kulturministeriets samt Utbildningsstyrelsens direktiv får eleven ett överklagbart beslut först efter att hen särskilt begär ett sådant. Ministeriet och Utbildningsstyrelsen motiverar förfarandet ...

Läs mera »