Justitiekansler Tuomas Pöysti ser det som problematiskt att utrikesminister Timo Soini deltog i ett abortkritiskt evenemang under sin tjänsteresa till Kanada i maj 2018. När utrikesministern reser utomlands som representant för den finska staten skulle det enligt justitiekanslern vara motiverat att han iakttar särskild försiktighet och genomtänkt återhållsamhet i sina ...

Läs mera »

(Inlägget har publicerats i justitiekanslerns berättelse för år 2017)

I justitiekanslerns berättelse har man i inledningsanförandena ofta redogjort för resultat eller iakttagelser från året innan eller dryftat laglighetskontrollens karaktär och genomslagskraft ur olika synvinklar. Eftersom åren emellertid skiljer sig från varandra, har det förekommit variationer också i denna granskning, men ...

Läs mera »

(Inlägget har publicerats i justitiekanslerns berättelse för år 2017)

I mitt första anförande i justitiekanslerns berättelse fokuserar jag på hur justitiekanslerns förhandsgranskning av författningarna kommer att utvecklas. Förhandsgranskningen av författningarna hör under år 2018 till utvecklingsobjekten inom justitiekanslerns laglighetskontroll. Samtidigt är det fråga om ett område som justitiekanslern med stöd ...

Läs mera »

Justitiekanslersämbetet har öppnat ett Twitterkonto. Kontot hittas under namnet @oikeuskansleri. Det huvudsakliga innehållet utgörs av justitiekanslerns klagomålsavgöranden, utlåtanden, meddelanden och inlägg. Klagomål och andra ärenden sköts även i fortsättningen via registraturen.

Justitiekansler Tuomas Pöysti kommer även i fortsättningen att uppdatera sitt eget konto @thpoysti.

Välkommen att följa med!

www.twitter ...

Läs mera »

Året 2017 var vid justitiekanslersämbetet ett rekordår för antalet klagomål. Till ämbetet inkom 2346 klagomål, dvs. 359 fler klagomål än året innan. Klagomål avgjordes sammanlagt 2381, dvs. aningen fler än antalet inkomna klagomål.

Av de klagomålsärenden som föranledde utredningsåtgärder ledde vart tionde till påföljder. Majoriteten av åtgärderna var uppfattningar eller ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Kimmo Hakonen har beslutat väcka åtal mot riksåklagare Matti Nissinen för brott mot tjänsteplikt. Enligt biträdande justitiekanslern finns det sannolika skäl att misstänka att Nissinen har deltagit jävig i behandlingen av ledarskapsträningsköp för åklagarväsendet.

Nissinen har i förundersökningen bestridit brottsmisstanken om brott mot tjänsteplikt.

Åtalet behandlas vid högsta ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Risto Hiekkataipale bedömer att statsminister Sipilä handlade inom gränserna för yttrandefriheten då han sände ett stort antal kritiska e-postmeddelanden till en journalist vid Rundradion i november 2016. Statsministern sände e-postmeddelandena efter att Rundradion hade publicerat en nyhet som gällde hans möjliga jäv vid beslutsfattandet om finansieringen av Terrafame ...

Läs mera »

Enligt biträdande justitiekansler Risto Hiekkataipale var statsminister Juha Sipilä inte jävig då han företog en exportfrämjande resa till Indien i februari 2016. I resan deltog bland annat företaget Chempolis, i vilket statsministerns närstående är delägare. Företaget meddelade under resan att det förhandlat med ett indiskt företag om ett investeringsavtal gällande ...

Läs mera »

Justitiekansler Jaakko Jonkka kritiserar Migrationsverkets åtgärder vid behandlingen av asylansökningar i början av år 2016. Överdirektören för Migrationsverket förordnade i januari 2016 att man vid verket inte skulle behandla under våren sådana ansökningar på vilka humanitärt skydd som grund skulle ha kunnat tillämpas enligt den dåvarande lagstiftningen.

Förordnandet hänförde sig ...

Läs mera »

Justitiekansler Jaakko Jonkka har meddelat att han går i pension från och med den 1 maj 2017. Han fyller 64 år i februari.

Före sin pensionering kommer justitiekanslern att ta ut semester från och med första hälften av februari. Under nämnda tid sköts hans uppgifter av biträdande justitiekansler Risto Hiekkataipale ...

Läs mera »