Enligt justitiekansler Tuomas Pöysti använde försvarsminister Jussi Niinistö osakligt språk när han kritiserade experter på statsrätt i sin blogg. Det finns emellertid inte orsak att misstänka att Niinistö gjort sig skyldigt till ett sådant brott som han i egenskap av minister skulle kunna åtalas för. Därför anser justitiekanslern inte att ...

Läs mera »

Justitiekansler Tuomas Pöysti kräver att Institutet för hälsa och välfärd måste bli mera oberoende i fråga om upphandlingen av vacciner. Enligt justitiekanslern måste den vaccinforskning som finansieras av läkemedelsbolag och fattandet av beslut om upphandling av vacciner skiljas tydligare från varandra. Justitiekanslern förutsätter att social- och hälsovårdsministeriet, som svarar för ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen konstaterar att man bör säkerställa att förpliktelserna enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, exempelvis självbestämmanderätten, tillgodoses också i praktiken i situationer med könsanpassad assistans. Enligt biträdande justitiekanslern är styrningen av hur assistansen ...

Läs mera »

Antalet inkomna klagomål till justitiekanslersämbetet var fortsättningsvis högt 2018. Det inkom 2 088 klagomål, vilket är drygt tvåhundra färre än under rekordåret 2017. Antalet avgjorda klagomål var 1 963, dvs. en aning lägre än antalet inkomna klagomål. Målet att behandlingstiden ska vara högst ett år uppnåddes återigen huvudsakligen. Den genomsnittliga ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen kräver åtgärder för att säkerställa att tillsynen över barnskyddet i regionförvaltningsverket i Norra Finland fungerar som den ska och snabbt. Tillsynen har varit hårt belastad under så gott som hela den tid ämbetsverket har varit verksamt, och handläggningen av klagomål som gäller barnskyddet har fördröjts avsevärt ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen kritiserar hovrätterna för försummelser vid distribueringen av brottmålsdomar, vilket fördröjt och äventyrat verkställigheten av domarna. Som längst har verkställigheten dröjt flera år. Det har enligt biträdande justitiekanslern varit fråga om ett tämligen omfattande och långvarigt problem. Problemen har gällt fyra av Finlands fem hovrätter.

Hovrätterna bör ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen anser att åldersgränserna i tjänsten Mina Kanta-sidor är på många sätt problematiska och strider mot de grundläggande fri- och rättigheterna. I hälso- och sjukvårdens elektroniska tjänst Mina Kanta-sidor ser vårdnadshavaren inte recepten för eller andra hälsouppgifter om sitt 10-åriga eller äldre minderåriga barn, även om barnet ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen:

Klienterna inom barnskyddet är en av de mest sårbara människogrupperna. Man strävar att lagstiftningen ska trygga deras ställning och tillgång till tjänster. Laglighetsövervakarnas uppgift är att säkerställa att förvaltningen och tjänsteproducenterna lyckas i sitt barnskyddsarbete och att lagen verkligen följs. Med andra ord ska barnen få ...

Läs mera »

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har beslutat om väckande av åtal mot en tingsdomare i Helsingfors tingsrätt för brott mot tjänstehemlighet av oaktsamhet. Tingsdomaren misstänkts ha gjort sig skyldig till brott när domaren av oaktsamhet beslöt att till media sänds ett sådant exemplar av domen som innefattade målsägandes namn som var ...

Läs mera »

Justitiekansler Tuomas Pöysti ser det som problematiskt att utrikesminister Timo Soini deltog i ett abortkritiskt evenemang under sin tjänsteresa till Kanada i maj 2018. När utrikesministern reser utomlands som representant för den finska staten skulle det enligt justitiekanslern vara motiverat att han iakttar särskild försiktighet och genomtänkt återhållsamhet i sina ...

Läs mera »