Oikeuskansleri: Kyläkoulujen lakkauttaminen voi vaarantaa oppilaiden perusoikeuksia

11.9.2000

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan koulujen lakkauttamiset, ainakin Pohjois- ja Itä-Suomen harvaan asutuilla alueilla, näyttävät vaativan huomiota osakseen. Kuntien tulisi kyläkoulujen lakkauttamista ja koulumatkojen järjestelyä koskevassa päätöksenteossaan ottaa huomioon lasten perusoikeudet niin, etteivät opetusjärjestelyt ylipitkien koulumatkojen johdosta loukkaa ihmisten yhdenvertaisuutta ja oikeutta opetuspalveluihin, katsoo Nikula päätöksessään.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 5.9.2000, dnro 40/51/98

Oikeuskansleri otti kyläkoulujen lakkauttamiset tutkittavakseen julkisuudessa esiintyneiden tietojen johdosta. Tutkinnan avulla haluttiin selvittää, saattoivatko lakkauttamisista aiheutuneet lasten pitkät koulumatkat johtaa perusoikeuksien vastaisiin tilanteisiin.

Nikula pitää kouluverkon harvenemista ensisijassa yhteiskunnallisena epäkohtana. Oikeudellinen epäkohta syntyy silloin, jos koulutuksen tasa-arvoinen saatavuus vaarantuu. Erityisesti pienille lapsille pitkät koulumatkat voivat aiheuttaa muihin koululaisiin verrattuna kohtuuttoman ylimääräisen rasitteen. Pitkä koulumatka ei silloin voi olla vaikuttamatta myös oppimistuloksiin.

Perusoikeuden toteutuminen arvioitava

Koulumatkojen enimmäisajoista on säädetty perusopetuslaissa. Sen mukaan, lapsen iästä riippuen koulumatkan kesto ei saa ylittää kahta ja puolta tai kolmea tuntia. Näinkin pitkää matkaa voidaan kuitenkin pitää koululaiselle rasittavana. Oikeuskanslerin päätöksen mukaan olisikin arvioitava, toteutuuko tällöin perusoikeus opetukseen siten, että se sisältää aidon mahdollisuuden saada opetusta ja kehittää itseään, vai vievätkö päivittäiset kahden tai kolmen tunnin matkat koululaisen voimia niin, ettei oikeus opetukseen voi toteutua. Epäkohtana on pidettävä sitä, ettei perusopetuslaissa mainitusta oppilasmajoituksesta, joka on vaihtoehto pitkälle koulumatkalle, ole olemassa tarkkoja säännöksiä. Asianmukaista olisikin, että majoituksen ja täysihoidon vähimmäislaadusta säädettäisiin kuntia velvoittavasti.

Päätöksessään Nikula arvioi myös, ettei koulun lakkauttamisella aina saavuteta yhteiskuntaa hyödyttävää kokonaissäästöä, kun lasketaan mukaan kaikki seurannaisvaikutukset. Hän toteaa, että tämän vuoksi koulun säilyttämistä turvaavat vaihtoehdot tulisi selvittää tarkasti taloudellisten ja muiden vaikutusten osalta.

Esteellisyysongelmia ei havaittu

Perusoikeusnäkökohtien lisäksi oikeuskansleri selvitti lakkauttamispäätösten tekoon osallistuneiden kunnanvaltuutettujen esteellisyyskysymyksiä tapauksissa, joissa valtuutetulla saattoi olla henkilökohtaista etua päätöksestä. Korkein hallinto-oikeus on eräissä koulujen lakkauttamista koskevissa ratkaisuissaan päätynyt siihen, ettei esteellisyyden synnyttämää henkilökohtaista etua vastaavantyyppisissä tapauksissa ollut syntynyt. KHO:n tulkinnat huomioon ottaen ei lakkauttamispäätöksistä löytynyt sellaista, mihin oikeuskanslerin tulisi puuttua.

Päätöksessään Nikula edellyttää, että kunnat ottavat itsehallintonsa nojalla tapahtuvassa kyläkoulujen lakkauttamista ja koulumatkojen järjestelyä koskevassa päätöksenteossaan huomioon lasten perusoikeudet, niin etteivät opetusjärjestelyt ylipitkien koulumatkojen johdosta loukkaa ihmisten yhdenvertaisuutta ja oikeutta opetuspalveluihin. Lääninhallitusten, opetushallituksen ja opetusministeriön tulee lakisääteisten velvoitteidensa mukaisesti pitää silmällä ja arvioida oppilaiden koulutuksellisten oikeuksien sekä opetustoimen peruspalvelujen toteutumista, painottaa oikeuskansleri. Jos oppilaiden oikeusturva ja perusoikeudet koulujen lakkauttamisten takia vaarantuvat, tulee asiassa hänen mukaansa ryhtyä tarvittaviin lainsäädännöllisiin tai muihin toimenpiteisiin.

Oikeuskanslerinvirastossa on ollut tutkittavana myös kuusi koulujen lakkauttamiseen liittyvää kantelua. Näissä ei oikeuskanslerin ratkaisujen mukaan ilmennyt sellaista lainvastaista tai virheellistä menettelyä, johon oikeuskansleri olisi voinut puuttua.

Lisätietoja:
Osastopäällikkö Harri Liusvaara, puh. 09 160 3954

Päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Tillbaka