Statsminister Sipilä klandras inte för sitt förfarande i anslutning till en exportfrämjande resa

23.3.2017

Enligt biträdande justitiekansler Risto Hiekkataipale var statsminister Juha Sipilä inte jävig då han företog en exportfrämjande resa till Indien i februari 2016. I resan deltog bland annat företaget Chempolis, i vilket statsministerns närstående är delägare. Företaget meddelade under resan att det förhandlat med ett indiskt företag om ett investeringsavtal gällande bioförädling.

Biträdande justitiekanslern fann inga belägg för i klagomål framförda misstankar om att statsministern skulle ha gynnat Chempolis eller försökt påverka de fortfarande pågående förhandlingarna mellan Chempolis och det indiska företaget. Enligt biträdande justitiekanslern kan inte enbart Chempolis deltagande i resan anses ha äventyrat tilltron till förtroendet för statsminister Sipilä, som under resan förde diskussioner om främjande av bioekonomi. Främjande av finländska företags export hör till ministrars tjänsteåligganden. Om statsminister Sipilä hade dragit sig ur besöket på grund av att i resan deltog ett företag, av vilket hans barn äger ca 5 procent, hade det enligt biträdande justitiekanslern varit ett rätt långtgående förfarande för att säkerställa att det bland allmänheten inte uppstod misstankar om statsministerns opartiskhet.

Statsminister Sipilä deltog inte heller i eller påverkade indirekt reseförberedelserna eller beslutsfattandet när det gällde att välja från vilka branscher företag skulle inbjudas till resan och vilka dessa företag var. Varken Finpro som ordnar resor eller ministerierna eller ministrarna väljer de företag som deltar i resan, utan resorna är öppna för alla finländska företag som eftersträvar internationalisering. Företagen beslutar själv om de deltar och svarar själv för sina kostnader. Inbjudan till resan till Indien sändes till 680 företag.

I klagomålen misstänkte man även att statsminister Sipilä i egenskap av minister med ansvar för statens ägarstyrning skulle ha bidragit till att Fortum Oyj hösten 2016 investerade i Chempolis. Enligt biträdande justitiekanslern fann man inga som helst belägg för misstankarna. Fortum uppger sig ha gjort investeringen enbart på företagsekonomiska grunder.

Tilläggsuppgifter: Konsultativa tjänstemannen Johanna Koivisto, tel. 02951 62553, fornamn.efternamn@okv.fi

Biträdande justitiekanslerns svar på klagomålen (på finska)

« Tillbaka