Justitiekanslern klandrar Migrationsverket

3.2.2017

Justitiekansler Jaakko Jonkka kritiserar Migrationsverkets åtgärder vid behandlingen av asylansökningar i början av år 2016. Överdirektören för Migrationsverket förordnade i januari 2016 att man vid verket inte skulle behandla under våren sådana ansökningar på vilka humanitärt skydd som grund skulle ha kunnat tillämpas enligt den dåvarande lagstiftningen.

Förordnandet hänförde sig till en lagändring som överlämnades till riksdagen i februari 2016 och som trädde i kraft i maj 2016. Utlänningslagen ändrades så att uppehållstillstånd inte längre kunde beviljas på grund av humanitärt skydd. Överdirektören konstaterar att avsikten med att stoppa behandlingen av ansökningar tills lagändringen trädde i kraft var att säkerställa en jämlik behandling av sökandena.

Justitiekanslern anser att överdirektörens förfarande kan klandras och betonar att gällande lag ska följas. Förfarandet var enligt honom problematiskt med tanke på jämlikheten mellan sökandena och förfarandet stred därtill mot principerna om god förvaltning. Vid bedömningen av förfarandets klandervärdhet är det enligt justitiekanslern rimligt att ta i beaktande den dåvarande svåra situationen som Migrationsverket plötsligt hamnade i och att verket då snabbt måste anpassa verksamheten efter rådande förhållanden. Omständigheterna som hänförde sig till situationen berättigar emellertid inte förfarandet. Rättsligt motiverat skulle ha varit att tillämpa gällande lag och behandla ansökningar i normal ordning.

Vid Migrationsverket följde man år 2016 i flera månader även en praxis att alla positiva beslut om uppehållstillstånd för somaliska medborgare måste hänskjutas till enheten för juridisk service och landinformation för granskning. Orsaken var enligt Migrationsverket iakttagelsen att somaliernas ansökningar hade bifallits med exceptionellt hög procent samt oron över kvalitén på motiveringarna i besluten om uppehållstillstånd.

Det beskrivna förfarandet utgjorde enligt justitiekanslern en del av organiseringen av arbetsuppgifterna och hörde i sig till arbetsgivarens direktionsrätt. Justitiekanslern fäster dock uppmärksamhet vid att förfarandet var problematiskt med tanke på den enskilde sökandens rättsskydd eftersom förfarandet fördröjde behandlingen av ansökan om uppehållstillstånd. Rätten att få ett sakligt motiverat beslut gäller därtill alla sökanden.

Justitiekanslern tog Migrationsverkets förfarande upp till granskning på eget initiativ efter att en artikel om verkets förfarande hade publicerats i Helsingin Sanomat i september 2016.

Tilläggsuppgifter:
äldre justitiekanslerssekreterare Minna Ruuskanen, tel. 0295 162 545, förnamn.efternamn@okv.fi

Justitiekanslerns beslut (dnr OKV/8/50/2016, 3.2.2017) och referat på finska

« Tillbaka