Ministeriölle huomautus

10.2.2014

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle huomautuksen laiminlyönnistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämää valtakunnallista hoitoilmoitusrekisteriä koskevat säännökset eivät täytä perustuslain vaatimuksia. Tilanne on ollut perustuslain vastainen jo vuodesta 1995 lähtien.

Hoitoilmoitusrekisteristä on säädetty lailla, mutta rekisterin yksityiskohdista asetuksella. Nykytilanteessa laissasäädetään siitä, että THL:llä voi olla terveydenhuollon valtakunnallisia henkilörekistereitä. Laissa ei kuitenkaan säädetä perustuslain ja perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla yksityiskohtaisesti ja kattavasti rekisteröinnin tavoitteesta, rekisteröitävien henkilötietojen sisällöstä, niiden sallituista käyttötarkoituksista, tietojen säilytysajasta, rekisteröidyn oikeusturvasta eikä henkilötietojen luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden avulla. Vuonna 1995 voimaan tulleesta perusoikeusuudistuksesta lähtien henkilörekistereistä olisi pitänyt säätää kattavan yksityiskohtaisesti laissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön oikeuskanslerinvirastolle antamasta selvityksestä ilmenee muun muassa, että se on ollut perusoikeusuudistuksen voimaan tulosta lähtien tietoinen edellä mainitusta ristiriidasta perustuslain kanssa. Apulaisoikeuskansleri muistuttaa, että ministeriöllä on ollut runsaasti aikaa korjata säädöstilanne perustuslain mukaiseksi, mutta näin ei ole tehty. Apulaisoikeuskansleri pyysi ministeriötä ilmoittamaan viimeistään 30.5.2014, mihin toimenpiteisiin ministeriö ryhtyy asian korjaamiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää hoitoilmoitusrekisteriin tietoja esimerkiksi avohoidon terveyskeskuskäynneistä henkilötunnuksineen. Hoitoilmoitusrekisteriä ja muita terveydenhuollon valtakunnallisia henkilörekistereitä koskevasta lainsäädännöstä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Esittelijä:
Esittelijäneuvos Marjo Mustonen, puh. 0295 162 542 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Ratkaisu (dnro OKV/628/1/2012 ja OKV/639/1/2013, 10.2.2014)

« Tillbaka