Oikeuskansleri: Katujen kunnossapidosta on huolehdittava

29.9.1999

Viime talven sääolosuhteet osoittivat, että katujen kunnossapidossa on puutteita. Viranomaisten ja kiinteistönomistajien on huolehdittava, että lakisääteisiä kunnossapitovelvoitteita noudatetaan.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 23.9.1999, dnro 11/50/99.

Useiden havaintojen mukaan huono katujen kunnossapito haittasi viime talvena kaduilla liikkumista. Tiedotusvälineet kertoivat lukuisista loukkaantumisista liukkailla tai huonosti hoidetuilla kaduilla. Jos kaupunki oli huolehtinut ajoradan auraamisesta, oli aurattu lumi ja jää yleensä kasautunut jalkakäytävälle. Jalankulkijoille jäi usein vain kapea polku lumikasojen ja seinän väliin. Kesän aikana kadut olivat pitkään epäsiistejä ja kuivan kauden aikana pesemättömiä.

Kunnille, viranomaisille ja kiinteistönomistajille on laissa säädetty velvoitteita katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta. Niiden tarkoituksena on ihmisten turvallisuuden ja terveyden säilyttäminen. Lisäksi velvoitteiden täyttäminen turvaa jokaiselle myös perusoikeutena kuuluvaa liikkumisvapautta. Nyt saatujen kokemusten valossa näyttää siltä, että viranomaisten vastuu näiden velvoitteiden täyttämisestä on vaarassa hämärtyä.

Oikeuskansleri pitää kokemuksia katujen huonosta kunnosta ja siitä liikenteelle ja liikkumiselle aiheutuneita haittoja ja vaaroja vakavina. Sen vuoksi hän kiinnittää asiasta vastuussa olevien huomiota heidän lakisääteisiin velvoitteisiinsa. Kiinteistönomistajien on huolehdittava siitä, että lumi ja jää poistetaan kaduilta. Kuntien on vastaavasti hoidettava auraus ja viranomaisten on valvottava, että kunnossa- ja puhtaanapitovelvoitteet täytetään. Kunnossapitoon kuuluu myös roskien ja lian poistaminen kesäaikana.

Lisätietoja:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Marja-Leena Joutsiniemi, puh. 09 160 3965


Oikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Tillbaka