Justitiekansler Jaakko Jonkka: Finansministeriets förfarande utsatt för kritik

24.10.2013

Justitiekansler Jaakko Jonkka uppmärksammar finansministeriet på skyldigheten att iaktta i sin verksamhet offentlighetsprincipen samt bestämmelserna i offentlighetslagen. Finansministeriets förfarande i ärendet som gäller offentligheten av säkerhetshandlingar som berör Grekland är enligt Jonkka till vissa delar utsatt för kritik.

Finansministeriet använde sig av advokattjänster vid bedömningen av säkerhetshandlingarnas offentlighet. Ministeriet motiverade sitt förfarande med svårigheten att bedöma säkerhetshandlingarnas offentlighet och med att det inte fanns prejudikat om en motsvarande situation. På basis av det utredningsmaterial som inlämnades till justitiekanslern fick man den bilden att den finska advokatbyrån inte endast gav ministeriet juridisk konsultationshjälp utan även deltog konkret i bearbetandet av beslutet och i skrivandet av motiveringarna till beslutet.

På grund av lagstiftningen finns inget direkt hinder för att ministeriet anskaffar juridisk sakkunnighjälp eller –tjänster av advokatbyråer. Justitiekanslern påminner dock att kännedomen om offentlighetslagen och iakttagandet av offentlighetsprincipen hör till tjänstemannens tjänsteplikter och ministerierna bör se till att de har tillräcklig kännedom om offentlighetslagen. Användandet av advokattjänster är enligt justitiekanslern motiverat närmast i frågor som kräver juridisk specialexpertis, i sådant fall att dylik sakkunskap inte finns i ministeriet. Vid tillämpningen av offentlighetslagen borde på ministerienivå i regel inte finnas något motiverat behov att använda advokattjänster. Justitiekanslern betonar att när beslut om handlingsoffentligheten fattas är det frågan om myndighetens beslutsverksamhet och myndigheten måste även själv bedöma till vilka delar den kan använda exempelvis en advokatbyrås bedömningar som stöd för sitt slutliga beslutsfattande.

Eftersom frågan om köp av advokattjänster av en finsk advokatbyrå anknyter till frågan hur det är motiverat att använda statsmedel, sände justitiekanslern sitt beslut till statens revisionsverk för kännedom och i syfte att överväga huruvida det att man förlitar sig i dylika situationer på en advokatbyrås juridiska tjänster ger anledning för revisionsverket att överväga eventuella åtgärder.

Av materialet som sändes till justitiekanslern framgick att enligt en ståndpunkt som framförts i beredningsskedet av ministeriets beslut föreföll offentlighetsbedömningarna i beslutsutkastet leda till mer omfattande sekretess än regleringen gav anledning till. Med hänsyn till slutresultatet av ministeriets bedömning uppmärksammar justitiekanslern finansministeriet på betydelsen av en grundrättighetspositiv tolkningsprincip vid tillämpningen av offentlighetslagen. En myndighet borde använda sin prövningsrätt offentlighetstillvänt.

I de till justitiekanslern inlämnade klagomålen kritiserades finansministeriet även för förfarandet att ministeriet inte publicerade i enlighet med högsta förvaltningsdomstolens beslut alla handlingar som anknöt till säkerheterna som berörde Grekland. Genast efter högsta förvaltningsdomstolens beslut sände ministeriet med e-post till ändringssökandena en länk till sina externa Internetsidor, där ministeriet publicerat endast en av fyra avtalshelheter. Detta förfarande uppfyllde inte ministeriets skyldighet att lämna ut begärda handlingar på det sätt som högsta förvaltningsdomstolen i sitt beslut förutsatt. Ministeriet korrigerade bristen sedermera genom att publicera på sina externa Internetsidor även handlingarna som hörde till de tre andra avtalshelheterna samt ett tilläggsbrev som gällde banker. Enligt justitiekanslern skulle det ha funnits grunder för att lämna ut uppgifter om handlingarna utöver ändringssökandena även till dem som i ett tidigare skede begärt handlingar av ministeriet.

För klarhets skull konstaterar justitiekanslern i sitt avgörande att den i 9 § i offentlighetslagen avsedda rätten att ta del av en myndighetshandling inte betyder att myndigheten skulle ha en skyldighet att publicera i begäran nämnda handlingar för allmänheten i mer vidsträckt omfattning exempelvis på sina externa Internetsidor.

Föredragande:
Konsultativ tjänsteman Johanna Koivisto tel. 0295 162 553 eller e-post förnamn.efternamn@okv.fi

Beslutet (dnr OKV/917/1/2013, 24.10.2013)

 

« Tillbaka