God förvaltning förverkligades inte i det så kallade Himanen-ärendet

6.9.2013

Enligt justitiekansler Jaakko Jonkka hade det varit motiverat att konkurrensutsätta leverantören av det internationella forskningsprojektet ”Modell för hållbar tillväxt”. 

Då det i detta forskningsprojekt som stöder det samhälleliga beslutsfattandet inte är fråga om sådana sedvanliga konsulteringstjänster som enbart gynnar beställaren, bör projektet inte anses tillhöra upphandlingslagens tillämpningsområde. Även om upphandlingslagens bestämmelser inte skulle tillämpas på anskaffning och finansiering av samhälleligt beslutsfattande stödande forskningar och utredningar av den typ som det är fråga om i det aktuella fallet, följer det av principerna om god förvaltning att även potentiella leverantörer av sådana forskningar och utredningar bör behandlas jämlikt och upphandling och finansiering bör förverkligas genom tillämpande av öppenhet. Genom öppenhet tillgodoses kravet på ansvarsfullhet inom den offentliga verksamheten och finansförvaltningen och genom att konkurrensutsätta upphandling och finansiering främjas även en ändamålsenlig användning av budgetmedel. När det gäller finansiering av oberoende vetenskapliga forskningar som indirekt stöder det samhälleliga beslutsfattandet är kraven på jämlikhet och öppenhet undantagslösa. När det gäller genomförandet av utredningsprojekt som direkt stöder samhälleligt beslutsfattande och som styrs av beställaren och/eller finansiären kan de potentiella leverantörernas krets de facto vara snäv. Även i sådana fall bör möjliga avståenden från att konkurrensutsätta upphandlingar av utredningar motiveras, och upphandlingen av sådana utredningar får inte heller påverkas av motiv som står i strid med principen om ändamålsbundenhet.

Statsrådets kansli (beställaren), Finlads Akademi, Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer och jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra (finansiärerna) samt Sofos Oy (leverantören) gjorde i början av år 2012 ett samarbetsavtal om genomförande av ett forskningsprojekt. Till ett sådant sätt att organisera genomförandet av projektet ansluter sig sinsemellan motstridiga element när det gäller att bedöma projektets verkliga natur.

Finansierande av utredningar som direkt stöder samhälleligt beslutsfattande är åtminstone när det gäller Finlands Akademi, som normalt finansierar oberoende vetenskapliga forskningar, exceptionella. Om även finansieringen av sådana utredningar skall anses höra till Finlands Akademis uppgifter och verksamhetsområde vore det motiverat att även för sådan finansiering definiera beslutsproceduren och grunderna för finansieringsbesluten såsom man gjort beträffande den egentliga forskningsfinansieringen.

Riksdagen bedömde lagligheten i statsministerns förfarande i juni 2013. Av denna orsak har justitiekanslern i sitt klagomålsavgörande inte bedömt statsministerns förfarande.

Till justitiekanslern gjordes sammanlagt tio klagomål i detta så kallade Himanen-ärende.

Föredragande:
Kanslichef Kimmo Hakonen, tel. 0295 162 522 eller e-post förnamn.släktnamn@okv.fi

Beslutet (dnr OKV/314/1/2013 mm. 6.9.2013 på finska)

 

« Tillbaka