Skyddspolisen försummade att lämna information till justitiekanslern

23.8.2013

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen uppmärksammar skyddspolisen på justitiekanslerns grundlagsenliga rätt till information. Enligt grundlagen har justitiekanslern rätt att av myndigheterna och av andra som sköter offentliga uppdrag få de upplysningar som behövs för laglighetskontrollen. Skyddspolisen försummade att sända till biträdande justitiekanslern alla skyddspolisens interna anvisningar som hade anknytning till det ärende som biträdande justitiekanslern undersökte.

Biträdande justitiekanslern undersökte åren 2010-2013 på eget initiativ på vilket sätt polisorganisationens interna laglighetsövervakning av polisens sambandsmän utomlands har anordnats och skötts. Biträdande justitiekanslern meddelade sitt beslut i ärendet i juni 2013 (OKV/19/50/2010). Under behandlingen av ärendet framgick att skyddspolisen försummade att sända till biträdande justitiekanslern en anvisning som gällde sambandsmannaverksamheten. Anvisningen var odaterad och saknade diarienummer, men anknöt väsentligen till ärendet som biträdande justitiekanslern undersökte. Skyddspolisen nämnde inte ens om att anvisningen existerade. Anvisningen sändes till biträdande justitiekanslern först efter att dess existens av en slump upptäckts vid justitiekanslersämbetet och anvisningen uttryckligen begärts. Biträdande justitiekanslern beslöt att på eget initiativ undersöka skyddspolisens förfarande.

Enligt skyddspolisens utredning var det inte fråga om en avsiktlig försummelse utan ett missförstånd att nämnda anvisning inte hade sänts eller omnämnts. Skyddspolisen hade i och för sig berättat om anvisningens väsentliga innehåll. Av skyddspolisens utredning framgick därtill att skyddspolisen, i strid med det som tidigare anmälts, hade även gett angående sambandsmannaverksamheten en daterad och diarieförd anvisning. Enligt utredningen upptäcktes saken när skyddspolisens arkivpersonal ännu en gång gick igenom skyddspolisens arkivdiarium. De tjänstemän som ansvarade för sambandsmannaverksamheten hade inte varit medvetna om eller kommit ihåg att sistnämnda anvisning existerade. Den odaterade och daterade anvisningen står i och för sig inte i strid med varandra.

Enligt biträdande justitiekanslern är iakttagandet av justitiekanslerns rätt till information särskilt viktigt när fråga är om en sådan myndighet som skyddspolisen, som handlägger i hög grad icke-offentligt och hemligt material med anknytning till statsskickets centrala intressen och ofta samtidigt till medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Den offentliga övervakningen av en sådan myndighet är därför mer begränsad än övervakningen av den sedvanliga myndighetsverksamheten. Ifall justitiekanslern inte får eller kan lita på att få den information som behövs för sin laglighetsövervakning, handlar det om en allvarlig fråga.

Biträdande justitiekanslern betonade även att det beträffande den daterade anvisningen var fråga om en rätt allvarlig brist i skyddspolisens interna information. Skyddspolisen uppger att den kommer att vidta åtgärder i syfte att bättre ordna sitt arkiv och den interna informationen. Enligt biträdande justitiekanslern ser det ut som om det inom skyddspolisen finns ett påfallande behov att vidta dessa åtgärder.  

Föredragande:
Referendarieråd Markus Löfman tel. 0295 162 539 eller e-post förnamn.släktnamn@okv.fi

Beslutet (dnr OKV/5/50/2013, 20.8.2013 på finska)

 

« Tillbaka