Anvisning om intern laglighetsövervakning av polisens sambandsmannaverksamhet tolkningsbar

4.6.2013

Polisstyrelsens anvisning om intern laglighetsövervakning av polisens sambandsmannaverksamhet utomlands är enligt biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen tolkningsbar. Enligt biträdande justitiekanslern ska myndigheterna ha en klar bild av till vem övervakningsansvaret av varje delområde av myndighetsverksamheten hör.

Polisstyrelsen har år 2010 gett en särskild föreskrift om polisens sambandsmannaverksamhet. Enligt föreskriften gäller den i tillämpliga delar alla polisens sambandsmän som arbetar utomlands. I sitt utlåtande till biträdande justitiekanslern ansåg Polisstyrelsen själv att det är tolkningsbart huruvida den nämnda föreskriften kan tillämpas på polissambandsmän som arbetar som utrikesministeriets tjänstemän. Enligt biträdande justitiekanslern borde saken klargöras ifall ifrågavarande polissambandsmän som utför polisverksamhet inte heller i fortsättningen skulle verka i polistjänster och således beträffande polisverksamheten inte skulle vara under polisens direkta styrning och övervakning. Biträdande justitiekanslern delgav Polisstyrelsen sina synpunkter till kännedom.

Inrikesministeriet har år 2011 tillsatt en arbetsgrupp för den rättsliga grunden gällande polisens interna övervakning. Arbetsgruppens uppgifter med anknytning till polisens interna laglighetsövervakning är bland annat att utreda rättsliga frågor och övriga frågor som anknyter till övervakningsverksamheten samt att utreda behoven gällande författningsnivån. Arbetsgruppens arbete har inte ännu slutförts. Biträdande justitiekanslern konstaterar i sitt avgörande att ifall man kommer att närmare föreskriva i lag om laglighetsövervakningen av den normala polisverksamheten, skulle det vara konsekvent att i detta sammanhang även föreskriva om polissambandsmän som arbetar som utrikesministeriets tjänstemän, emedan övervakningen av dem skulle förbli utanför den normala polisverksamheten. Biträdande justitiekanslern sände därför sitt avgörande även till inrikesministeriet för kännedom.

Biträdande justitiekanslern undersökte sedan år 2010 på eget initiativ på vilket sätt polisorganisationens interna laglighetsövervakning av polisens sambandsmän utomlands har anordnats och skötts. Biträdande justitiekanslern ser det som positivt att efter inledandet av sitt utredningsarbete har inom polisorganisationen uppdaterats och kompletterats anvisningar som uttryckligen gäller sambandsmannaverksamheten och exempelvis inspektioner av sambandsmäns tjänstgöringsplatser har i praktiken i allt större utsträckning börjat verkställas.

Föredragande:
Referendarieråd Markus Löfman tel. 0295 162 539 eller e-post förnamn.släktnamn@okv.fi

Beslutet (dnr OKV/19/50/2010, 4.6.2013 på finska)

 

« Tillbaka