Patientskadelagen bör preciseras

31.5.2013

Enligt biträdande justitiekanslerMikko Puumalainen är det inbördes förhållandet mellan Patientförsäkringscentralen och patientskadenämnden samt beslutsprocessen gällande ersättningar av patientskador otillräckligt och oklart reglerat i lagen. Biträdande justitiekanslern uppmanar på nytt social- och hälsovårdsministeriet att överväga om den redan för tio år sedan planerade reformeringen av patientskadelagen borde påskyndas. Dessutom borde ministeriet överväga huruvida man vid reformeringen borde klargöra förhållandet mellan Patientförsäkringscentralen och patientskadenämnden och skapa uttryckliga regler gällande Patientförsäkringscentralens rätt att ändra sina beslut.

Bristerna i patientskadelagen kom fram i ett till justitiekanslern riktat klagomål där ett beslut av Patientförsäkringscentralen kritiserades. Patientförsäkringscentralen ändrade ett positivt patientskadebeslut till ett negativt beslut efter en rekommendation av patientskadenämnden.

Enligt biträdande justitiekanslern innebär tillitsprincipen den enskildas skydd mot den offentliga makten. Detta framträder bland annat i form av beslutens beständighet. Tillitsprincipen hindrar i och för sig dock inte myndigheterna från att ändra felaktiga beslut. En ändring förutsätter att det finns ett lagstadgande som berättigar till detta. I patientskadelagen stadgas inte tillräckligt tydligt att Patientförsäkringscentralen kan ändra ett tidigare beslut på basen av en rekommendation av patientskadenämnden. I lagen stadgas inte heller om huruvida och på vilka grunder Patientförsäkringscentralen bör iaktta en avgöranderekommendation som patientskadenämnden gett. I sitt beslut tog biträdande justitiekanslerMikko Puumalainen inte ställning till på vilket sätt patientskadeärendet i det enskilda klagomålsfallet borde avgöras, även om tillitsprincipen inte hade beaktats vid avgörandet av patientskadeärendet. Det finns möjlighet att få ett avgörande i ärendet via tingsrätten.

Föregående gång gjorde biträdande justitiekanslerMikko Puumalainen en framställning till social- och hälsovårdsministeriet om påskyndandet av  påbörjandet av patienskadelagens delreform för ett år sedan då han gav ett avgörande (OKV/672/1/2010) där han också dryftade Patientförsäkringscentralens möjlighet att ändra sitt eget beslut.

 

Föredragande:
Äldre justitiekanslerssekreterare Outi Kauppila, tel. 0295 162 535 eller e-post förnamn.släktnamn@okv.fi.

Anonymiserade beslut (dnr OKV/709/1/2012, 30.5.2013, på finska) 

« Tillbaka