Työ- ja virkaehtosopimuksen ulkopuolella olevien oikeusturvassa parannettavaa

17.8.2012

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan työ- ja virkaehtosopimuksen ulkopuolella olevan kunnan tai valtion työntekijän, viranhaltijan tai virkamiehen oikeus perustuslain mukaiseen oikeusturvaan ei toteudu yhdenvertaisesti. Tällaisessa palvelusuhteessa olevalla oikeussuojakeinojen käyttö ei perustu yksiselitteisen selvään lainsäädäntöön, vaan korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuissaan omaksumaan tulkintaan. Näiden tuomioistuinten toimivalta on myös varsin rajattu. Sanotunlaisella työntekijällä, viranhaltijalla tai virkamiehellä ei ole valtaa nostaa kannetta työtuomioistuimessa eikä saada yhdenvertaisuuslain nojalla työ- tai virkaehtosopimuksen syrjiviä sopimusehtoja muutetuksi.

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen aloitti työ- ja virkaehtosopimuksen ulkopuolella olevien työntekijöiden, viranhaltijoiden tai virkamiesten oikeusturvan tilanteen selvittämisen vuonna 2010. Tuolloin hän pyysi sekä valtiovarainministeriötä että työ- ja elinkeinoministeriötä harkitsemaan onko kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen ulkopuolella olevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien katsottu toteutuneen riittävässä määrin. Sittemmin selvitykset laajenivat koskemaan myös valtion palvelussuhteita.

Ministeriöiden ilmoituksen mukaan valtiovarainministeriö käynnistää lainsäädäntömuutoksen valmistelun, jonka tarkoituksena on selkeyttää oikeudellista tilaa järjestäytymättömän virkamiehen ja viranhaltijan oikeussuojakeinojen osalta. Apulaisoikeuskansleri toteaa päätöksessään, että ministeriöiden ilmoituksesta on kuitenkin pääteltävissä, että selkeyttämisaikomus ei koske oikeudellista tilaa työntekijän kohdalla lainkaan eikä viranhaltijan ja virkamiehen kohdalla siltä osin kuin kyse on mahdollisuudesta puuttua syrjivään virkaehtosopimuksen määräykseen. Ministeriöt eivät myöskään näe mitään selkeyttämisen tarvetta siinä, että lain säännösten nojalla voidaan solmia työ- ja virkaehtosopimuksia, jotka asettavat sanotunlaiset työntekijät, viranhaltijat tai virkamiehet sellaiseen asemaan, että heidän perus- ja ihmisoikeutensa toteutuminen voi tapahtua vain tuomioistuinteitse.

Selvityksistä ilmenevä näkemys järjestäytymättömien työntekijöiden, viranhaltijoiden ja virkamiesten oikeussuojakeinojen riittävyydestä ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta ei täytä perustuslain vaatimuksia. Apulaisoikeuskansleri Puumalainen toteaa, että perustuslain säännökset eivät salli ministeriöitä olemaan puuttumatta myös järjestäytymättömien työntekijöiden, viranhaltijoiden tai virkamiesten asemaan, sillä työ- ja virkaehtosopimuksen sitovuuspiiriä on mahdollista rajoittaa syrjintäkieltoa loukkaavasti.  Ministeriöiden on vuoden 2012 loppuun mennessä ilmoitettava apulaisoikeuskanslerille toimenpiteistään kyseisessä asiassa.

Esittelijä:
Esittelijäneuvos Heikki Vasenius, puh. 09 160 23943 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi.

Päätös (dnro OKV/14/50/2010, 17.8.2012)

« Tillbaka