Anmärkning åt rektor för ordnande av undervisning

26.2.2009

Justitiekansler Jaakko Jonkka har gett rektorn för en grundskola i Itis kommun en anmärkning för ett förfarande som stred mot god förvaltningssed och lagen om grundläggande utbildning när det gällde ordnandet av undervisning för ett omhändertaget barn. 

Socialnämnden i Tusby hade på hösten 2005 omhändertagit ett 14-årigt barn och placerat det på ett av en privat serviceproducent upprätthållet familjehem i Itis. Familjehemmets direktör ansökte om ett särskilt undervisningsförfarande för barnet, så att det skulle studera i familjehemmet men tentera ämneshelheterna under högstadielärarnas uppsikt. Högstadiets rektor som fattade beslut i saken berättade inte om ansökan för barnet eller dess familj och inte heller för socialnämnden som fattat beslutet om omhändertagande. Enligt lagen om grundläggande utbildning är beslutet överklagbart och rektorn hade genom sitt förfarande omintetgjort möjligheten till ändringssökande. Dessutom underlät rektorn och skolväsendet att förvissa sig om att barnets vårdnadshavare hade hörts innan beslutet om särskilt undervisningsförfarande fattades.  

Familjehemmet hade inte tillstånd att ge grundutbildning. Enligt lagen om grundläggande utbildning är kommunen skyldig att ordna grundutbildning för personer i läropliktig ålder som är bosatta där. Kommunen kan ordna grundutbildningen själv eller tillsammans med andra kommuner eller skaffa den av någon som enligt lagen om grundläggande utbildning har rätt att ge grundundervisning. Justitiekanslern fäste kommunens skolväsendes uppmärksamhet på att barnets undervisning inte hade ordnats på det sätt som förutsätts i lagen om grundläggande utbildning.

 

Undervisningsförfarandet för omhändertagna barn har påtalats även tidigare

Justitiekansler Jaakko Jonkka har även tidigare påtalat problem som uppdagats i anslutning till ordnandet av undervisning för omhändertagna barn.  I  en omfattande utredning som gjordes år 2005 framgick bland annat att det fanns problem när det gällde ordnande av undervisning i anstalter. Det fanns skillnader i den pedagogiska kompetensen hos de personer som gav undervisning liksom även i antalet veckotimmar. Ett referat av det beslut som Jonkka gav 5.9.2005 (dnr 3/50/04) finns att läsa i justitiekanslerns berättelse för år 2005. Berättelsen finns på justitiekanslerns nätsidor.

Undervisningsministeriet gjorde i  sitt utlåtande till justitiekanslern i januari 2009 en bedömning av det nuvarande läget när det gäller hur anordnandet av grundundervisning för barn förverkligas. Enligt ministeriet borde kommunens skolväsendes resurser och beredskap att anordna undervisning enligt ett barns behov alltid utredas när man överväger placeringsorten för ett redan omhändertaget barn. De särskilda resurser som krävs för grundundervisning borde även beaktas redan då man planerar att grunda ett familjehem eller en barnskyddsanstalt i kommunen.

Undervisningsministeriet konstaterade att lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet har ändrats från och med 1.8.2008 till den del det gäller fakturerande av kostnader som hänför sig till anordnandet av undervisning för omhändertagna barn.

 

Föredragande:
Äldre justitiekanslerssekreterare Irma Tolmunen, tel. 09 160 23976 eller e-post fornamn.efternamn@okv.fi

Anonymiserat finskspråkigt beslut (dnr OKV/1031/1/2006, 18.2.2009)

« Tillbaka