Åtal för tjänstebrott mot tingsdomare

13.3.2009

Tingsdomaren hade behandlat fem olika ärenden från två och ett halvt år till över sju år. Det fanns långa perioder, då behandlingen inte alls framskridit i ärendena. Ärendet, som tingsdomaren behandlat två och ett halvt år, borde enligt lagen ha behandlats i brådskande ordning. Ärendet, som tingsdomaren behandlat över sju år, hade legat över fem år utan tingsdomarens åtgärder. I den av polisen förrättade förundersökningen framkom att ärendena, vars behandling fördröjts, inte var osedvanligt omfattande eller särskilt svåra att avgöra. Enligt utredningen hade tingsdomaren inte heller osedvanligt många ärenden att handlägga. Tingsdomarens arbetsbörda hade tvärtom minskats bland annat genom att gamla ärenden överförts till andra tingdomare.

Enligt justitiekansler Jonkka hade ärendenas behandling räckt oskäligt länge med beaktande av ärendenas natur. Tingsdomaren har i och med sin gärning äventyrat den i grundlagen reglerade grundläggande rättigheten att få sin sak behandlad av en domstol utan ogrundat dröjsmål. Man kan enligt justitiekanslern även anse att gärningshelheten kränkt förtroendet för en sakenlig rättsskipning.

Laglighetsövervakarna har redan tidigare gett tingsdomaren två anmärkningar på grund av dröjsmål. Biträdande justitiekanslern har år 2000 gett tingsdomaren en anmärkning för dröjsmål vid behandlingen av ett tvistemål och riksdagens biträdande justititeombudsman år 2004 en anmärkning för dröjsmål vid behandlingen av en talan i verkställighetstvist.

Föredragande:
Referendarieråd Markus Löfman, tel. 09 160 23939 eller e-post fornamn.efternamn@okv.fi

Anonymiserat finskspråkigt beslut (dnr OKV/880/1/2006, OKV/1320/1/2007, 9.3.2009)

« Tillbaka