Åtal för tjänstebrott mot tingsdomare

28.1.2009

Justitiekansler Jaakko Jonkka har förordnat om väckande av åtal mot en tingsdomare för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet och för missbruk av tjänsteställning. Jonkka anser att åklagaren bör kräva att tingsdomaren avsätts från sin tjänst. Tre ärenden som den i mellersta Finland verksamma tingsdomaren hade handlagt hade fördröjts oskäligt. Dröjsmålen syntes inte i tingsrättens uppföljningsrapporter, ty domaren dolde dröjsmålen genom att i det elektroniska diariet anteckna ärendena som avgjorda.

I den av polisen förrättade förundersökningen framkom att ärendena vars behandling fördröjts inte var osedvanligt omfattande eller särskilt svåra att avgöra. Enligt utredningen hade tingsdomaren inte heller osedvanligt många ärenden att handlägga. Vid förundersökningen framkom inte någon juridiskt hållbar förklaring till att handläggningen av ärendena hade dröjt så länge. Enligt den utredning som justitiekanslern fått syntes dröjsmålen ha varit en följd av tingsdomarens inställning till sina arbetsuppgifter och till betydelsen av att ärenden avgörs utan dröjsmål. Tingsdomaren hade sex gånger i diariet gjort anteckningar om att under handläggning varande ärenden var avgjorda. Anteckningarna hade gjorts i tre olika ärenden inom ett år. Domaren uppgav sig ha gjort de felaktiga diarieanteckningarna uppsåtligen för att dölja underlåtenheten att handlägga ärendena.

Ett ohederligt förfarande av beskriven art strider enligt justitiekanslerns bedömning i avsevärd grad mot vad man kan förutsätta av en sakenlig skötsel av domarämbetet. Domarens förfarande var ägnat att på ett allvarligt sätt äventyra tilltron till en sakenlig domstolsverksamhet. Justitiekanslern började behandla ärendet på basen av en anmälan från Vasa hovrätt.

Föredragande:
Avdelningschefen, referendarierådet Petri Martikainen, tel. 09 160 23932 eller e-post fornamn.efternamn@okv.fi

Anonymiserat finskspråkigt beslut (dnr OKV/15/31/2008, 20.1.2009)

« Tillbaka