Stadsfullmäktig får en anmärkning av biträdande justitiekanslern

6.11.2009

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har gett Kauko Juhantalo, stadsfullmäktig i Kankaanpää, en anmärkning för att ha brutit mot jävsbestämmelserna.

I ett klagomål till justitiekanslersämbetet kritiserades Kauko Juhantalos (stadsfullmäktig i Kankaanpää och ordförande i den dåvarande stadsstyrelsen) förfarande när han avlägsnat sig från stadsfullmäktiges sammanträde mitt under sammanträdet i december 2007. Under nämnda sammanträde behandlades bland annat följande års budget och planeperiodens ekonomiplan. I sin utredning till justitiekanslersämbetet konstaterar Juhantalo att han inte var kapabel till objektivt övervägande och beslutsfattande, emedan de i grupperna tidigare överenskomna sakerna inte trots allt höll streck i fullmäktigesammanträdet. Juhantalo hade därför känt sig jävig att längre behandla det aktuella ärendet. Juhantalo hade bett ordföranden för stadsfullmäktige kalla in en suppleant.

Jäv måste motiveras

Enligt biträdande justitiekansler Puumalainen kan en fullmäktigeledamot inte undandra sig ärendets behandling enbart genom att åberopa antagande eller känsla av någonting. Äventyrande av neutraliteten måste basera sig på en objektivt iakttagbar orsak. I rättspraxis har en fullmäktigeledamot ansetts jävig i situationer när fullmäktige beslutar om ett ärende, som har eller kan ha omedelbara verkningar på fullmäktigeledamotens eller en närståendes ställning. Om konstaterandet eller handläggningen av Juhantalos jäv finns i stadsfullmäktiges protokoll inga andra anteckningar än den om att han avlägsnade sig mitt under sammanträdet. Biträdande justitiekanslern fäster ordförandens uppmärksamhet på ansvaret för upprättande av protokoll och dess innehåll. Till ordförandens uppgifter hör att svara för att även jävsituationer och orsakerna därtill antecknas i protokollet.

Biträdande justitiekansler Puumalainen konstaterar att fullmäktigeledamot Juhantalo är till utbildningen jurist, och han kan på basis av både sin utbildning och sin långa politiska verksamhet antas vara insatt i frågor angående jäv. Juhantalo har även tidigare fått en anmärkning av justitiekanslern för ett felaktigt förfarande i ärende angående jäv. Det är därför icke trovärdigt att han inte skulle ha varit medveten om de omständigheter som föranleder jäv för en fullmäktigeledamot, om kravet på omständigheternas objektivitet och om kravet på att ärendet ska gälla fullmäktigeledamoten eller en närstående personligen.

Felaktiga upplysningar i utredningen

Enligt Juhantalos utredning hade paragrafen varit den sista i föredragningslistan, när han avlägsnade sig från sammanträdet. Enligt stadsfullmäktiges protokoll behandlades budgeten för år 2008 och ekonomiplanen för åren 2008 – 2010 under § 78. Därefter hade ännu behandlats ärendena 79 – 82 §. I ljuset av protokollet höll Juhantalos uppgift - om att han skulle ha ansett sig vara jävig först när den sista ärendepunkten behandlades - inte streck. Biträdande justitiekanslern sände en begäran om utredning med anledning av Juhantalos förfarande även till Kankaanpää stadsfullmäktige, men stadsfullmäktige yttrade inget om saken. Biträdande justitiekanslern fäster likväl både Kauko Juhantalos och Kankaanpää stadsfullmäktiges uppmärksamhet på att justitiekanslern har enligt grundlagen rätt att av myndigheterna och av andra som sköter offentliga uppdrag få de upplysningar som han behöver för sin laglighetskontroll. Till denna rätt att få upplysningar anknyter även plikten att hålla sig till sanningen och det att justitiekanslern kan lita på de givna upplysningarnas riktighet.

Föredragande:
Äldre justitiekanslerssekreterare Anu Räty, tel. 09 160 23968 eller e-post fornamn.efternamn@okv.fi

Anonymiserat finskspråkigt beslut (dnr OKV/1371/1/2007, 5.11.2009)

« Tillbaka