Justitiekansler Jaakko Jonkka: Regeringen bör ofördröjligen sända EU-ärenden till riksdagen

5.6.2009

Statsrådet bör ofördröjligen till riksdagen översända de skrivelser som hänför sig till EU-ärenden konstaterar justitiekansler Jaakko Jonkka. Enligt grundlagens 96 § har riksdagen möjlighet att påverka beredningen av alla sådana beslut som fattas inom den europeiska unionen som till sitt innehåll är sådana att de skulle ha hört till riksdagens kompetensområde om Finland inte tillhörde EU. Fråga är om en juridisk förpliktelse som statsrådet bör beakta i sin verksamhet både inom landet och i unionens organ. Därför fäster justitiekanslern statsrådets uppmärksamhet på att förpliktelsen bör efterföljas noggrant och sakenligt och på att ministerierna effektivt bör följa med U-skrivelsernas tidtabeller. 

Vid justitiekanslersämbetet började man på sommaren 2008 särskilt följa med statsrådets EU-skrivelser, då en del av dem verkade vara fördröjda. Vid behov begärdes av ministerierna en skriftlig förklaring för utredande av varför ärendena fördröjts. Ministerierna måste också ge en utredning om hur behandlingen och uppföljningen av U-skrivelser som skickas till riksdagen ordnats så att riksdagens påverkningsmöjligheter tillgodoses.

Enligt de utredningar som justitiekanslersämbetet fått förekommer det inte strukturella missförhållanden på författningsnivå. Också anvisningarna om samarbete mellan riksdag och regering när det gäller den nationella beredningen av EU-ärenden är heltäckande. Ministerierna hänvisade till personalbyten, sjukfrånvaro och personalresursfrågor och till ärendenas omfattning. Fördröjningarna har gällt enskilda ärenden och de har ofta berott på många olika saker.

Justitiekanslern påminner om att det ansvariga ministeriet då det fått ett författningsförslag genast bör utreda om förslaget bör sändas till riksdagen för behandling. Skyldigheten att sända ärendet till riksdagen uppstår när statsrådet får kännedom om förslaget. Statsrådet kan ge en preliminär ståndpunkt och komplettera den senare. Det är också möjligt att inte genast ta ställning i saken. Statsrådets ställningstagande får inte leda till att informationen till riksdagen försenas eller till att riksdagen ställs inför fullbordat faktum.

Föredragande:
Konsultativa tjänstemannen Marja Leskinen, tel. 09 160 23947 eller e-post fornamn.efternamn@okv.fi

Finskspråkigt beslut (dnr OKV/12/50/2008, 3.6.2009)

« Tillbaka