Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen:Utrymmena i Kotka tingsrätt är olämpliga

8.12.2009

Enligt biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen är utrymmena i Kotka tingsrätt olämpliga, otrygga och i dåligt skick. Puumalainen inspekterade Kotka tingsrätt den 19 november 2009.

Tingssalarnas väntutrymme är litet, skyddsarrangemangen är brisfälliga och där har tidvis varit oroligt. I väntutrymmena finns ingen regelbunden tingsjour. Parter har hotats och påtryckning har utövats. Även tingsrättens personal anser att förhållandena är otrygga. Biträdande justitiekanslern påpekar att den offentliga makten måste trygga i rättegångarna såväl rättegångsparternas och domstolspersonalens som allmänhetens fysiska säkerhet. Tingssalarna och de egentliga arbetsutrymmena är därtill oändamålsenliga och i mycket dåligt skick. Det har konstaterats att den dåliga inomhusluften inverkar menligt på personalens trivsel och hälsa.

Biträdande justitiekansler Puumalainen bedömer att situationen är oroväckande med tanke på såväl säkerheten som arbetsförhållandena. Han sände granskningsberättelsen till justitieministeriet och Kymmene arbetarskyddsdistrikt för eventuella åtgärder.

Föredragande:
Äldre justitiekanslerssekreterare Outi Lehvä, tel. 09 160 23973 eller e-post fornamn.efternamn@okv.fi

Anonymiserad finskspråkig granskningsberättelse (dnr OKV/19/51/2009, 3.12.2009)

« Tillbaka