Stämningsman åtalas för tjänstebrott

30.9.2009

En västfinländsk stämningsman som misstänks för oaktsamt förfarande vid delgivning av en stämning åtalas för tjänstebrott. Justitiekansler Jaakko Jonkka anser att stämningsmannen har förfarit på ett sätt som uppfyller rekvisiten för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet.

Stämningsmannen hade fått i uppdrag att delge en brådskande stämning i brottmål inom en av tingsrätten utsatt tidsfrist. Stämningsmannen hade inte meddelat sin uppdragsgivare, alltså tingsrätten, att han inte hade lyckats delge stämningen inom den utsatta tidsfristen. Åtalsrätten för brottet preskriberades. Då stämningsmannen misslyckades med att delge stämningen inom den utsatta tiden borde han ha tagit kontakt med tingsrätten för att diskutera möjligheten att fortsätta sökandet eller för att få nya direktiv. Då hade domstolen haft möjlighet att skrida till nödvändiga åtgärder såsom att t.ex med hjälp av polis försöka få tag på personen som skulle stämmas.

Den sista dagen för delgivning var tydligt angiven på delgivningsbeviset och ordalydelsen gav inte rum för tolkning. Stämningsmannen konstaterar i sin utredning att den på delgivningsbeviset angivna sista dagen för delgivning är mer riktgivande än bindande. Justitiekanslern konstaterar i sitt avgörande att detta inte kan vara fallet i ett fungerande straffrättsligt system. Om uppmärksamhet inte behövde fästas vid tidsfristen för stämning skulle det i praktiken inte finnas något sätt att försäkra sig om att preskriptionstiderna beaktas vid delgivningar. Detta skulle avsevärt försvåra uppdragsgivarens, alltså tingsrättens, möjlighet att hålla uppsyn över att uppdraget fullföljs och att straffprocessen genomförs sakenligt.

Enligt justitiekanslern hör delgivning av stämningar i brottmål till en stämningsmans centrala uppgifter. Försummelse av tjänsteplikten i ett sådant ärende innebär rätt allvarlig oaktsamhet. Vid bedömningen bör även beaktas att stämningsmannen har en lång erfarenhet som stämningsman. Åtalsförordnandet har sänts till riksåklagarämbetet som driver åtalet.

Föredragande:
Äldre justitiekanslerssekreterare Petri Rouhiainen, tel. 09 160 23954 eller e-post fornamn.efternamn@okv.fi

Anonymiserat finskspråkigt beslut (dnr OKV/13/21/2008, 28.9.2009)

« Tillbaka