Justitiekansler Jaakko Jonkka: För bråttom vid omorganiseringen av läkemedelsförvaltningen

6.10.2009
Fjäsk vid beredningen

Justitiekansler Jaakko Jonkka anser att beredningsproceduren vid grundandet och utlokaliseringen av läkemedelscentralen (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet) var alltför skyndsam. Justitiekanslern fäster social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssäläs uppmärksamhet vid att tillräcklig tid bör reserveras för beredningen.

Minister Hyssälä höll i augusti 2008 ett informationstillfälle där hon berättade om omorganiseringen av läkemedelsförvaltningen. Ministerns målsättning var att en nygrundad läkemedelscentral skulle inleda sin verksamhet redan på hösten 2009. Den skyndsamma beredningen syntes bl.a i det att i ministeriets begäran om utlåtande endast några vardagar reserverades för intressegrupperna att kommentera utkastet till regeringens proposition som gällde grundandet av läkemedelscentralen. Justitiekansler Jaakko Jonkka konstaterade att avsikten med hörandet är att i beredningen få med fakta och åsikter av dem som påverkas av de föreslagna nya stadgandena. För att detta skall kunna ske bör hörandet ordnas så att de hörda har en faktisk möjlighet att framföra sina synpunkter. Enligt justitiekanslern kunde den tid som reserverats för hörandet inte anses tillräcklig med beaktande av kravet på saklig beredning.&nbsp

Tiden som reserverats för de praktiska förberedelserna för omorganiseringen var rätt kort. Av den utredning som getts justitiekanslern framgick att den brådskande tidtabellen kom mer eller mindre som en överraskning för social- och hälsovårdsministeriets tjänstemän efter den politiska beredningen av ärendet. Tjänstemännens oro för beredningen av ärendet och dess kvalitet framgick av de utredningar som de gav. Brådskan var ägnad att även utanför ministeriet misstänkliggöra lagligheten och ändamålsenligheten i projektet och de därtill hörande procedurerna. Justitiekansler Jonkka konstaterar att man även i det politiska beslutsfattandet måste beakta bl.a. hur mycket tid som behövs för de konkreta förberedelseåtgärderna. 

Angående avgörandena i anslutning till grundandet och utlokaliseringen av läkemedelscentralen konstaterade justitiekanslern att det rör sig om en ändamålsenlighetsbedömning i anslutning till det samhälleliga beslutsfattandet om organiseringen av offentliga uppgifter. Till justitiekanslerns uppgifter hör inte att befatta sig med ändamålsenlighetsfrågor. Därför tog han i sitt avgörande inte ställning till nämnda frågor. (Beslut dnr OKV/1308/1/2008)

Dröjsmål med tillhandahållande av handlingar

Justitiekanslern fäste även social- och hälsovårdsministeriets uppmärksamhet vid att uppgifter bör tillhandahållas utan dröjsmål. I ett klagomål till justitiekanslern kritiserades ministeriet för att det inte i enlighet med offentlighetslagen hade tillhandahålligt uppgifter om beredningen av ärendet. Förseningen berodde delvis på den tid som åtgått till att posta de begärda handlingarna. Justitiekanslern konstaterade att ministeriet bättre borde ha dragit försorg om att det av offentlighetslagen framgående kravet på ofördröjlighet uppfylls i praktiken och särskilt om att inte postandet av handlingarna oskäligt fördröjs och förlänger distributionen av uppgifterna. (Beslut dnr OKV/1308/1/2008)

Utlokaliseringsbeslutet var vilseledande och bristfälligt

Social- och hälsovårdsministeriet hade enligt lagen om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner haft behörighet att avgöra ärendet som gällde placeringsorten för läkemedelscentralen. Ministeriets beslut 19.1.2009 var emellertid till sin rubricering och sitt innehåll missvisande. Man kunde få uppfattningen att det genom beslutet hade grundats en läkemedelscentral och inte att frågan om placeringsorten hade avgjorts. Av beslutet framgick alltså inte klart vilket ärende som hade avgjorts. Enligt justitiekansler Jonkka måste det också anses som en brist i beslutet att där inte hade angetts vilka lagregler som tillämpats och att det inte fanns någon besvärsundervisning eller uppgifter om besvärsförbud eller om beslutets oöverklagbarhet. 

Beslutet om läkemedelscentralens placeringsort hade dessutom gjorts innan centralen hade grundats, alltså innan dess kompetens, verksamhetsområde, uppgifter och namn hade fastställts i lag. Godkännande av lagen om grundande av centralen hör till riksdagens kompetens. Ministeriets beslut var alltså de facto villkorligt, eftersom det var beroende av att lagen om grundande av centralen trädde i kraft. Avancemangsordningen för grundandet och utplacerandet av läkemedelscentralen var därför problematisk. Justitiekanslern konstaterade att det varken i regionaliseringslagen eller i förordningen finns regler om i vilket skede beslutet om placeringsorten kan göras. Enligt justitiekanslern kan det dock anses höra till principerna för god förvaltning att ärendena bereds och avgörs i vederbörlig ordning. Därför stod det i strid med principerna om god förvaltning att göra beslutet om placeringsorten för läkemedelscentralen innan lagen om grundandet av densamma hade getts. Justitiekanslern fäste minister Liisa Hyssäläs och kanslichef Kari Välimäkis uppmärksamhet på principerna gällande omsorgsfullhet och god förvaltning vid fattandet av förvaltningsbeslut. (Beslut dnr OKV/219/1/2009)

 

Föredragande:
Referendarierådet Marjo Mustonen, tel. 09 160 23934 eller e-post fornamn.efternamn@okv.fi

Anonymiserat finskspråkigt beslut (dnr OKV/1308/1/2008, 6.10.2009)

Finskspråkigt beslut (dnr OKV/219/1/2009, 6.10.2009)

« Tillbaka