Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen: Sysselsättningsstöd får inte vara diskriminerande

7.10.2009

En västfinländsk stad handlade enligt biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen i strid med förbudet mot diskriminering genom att gynna den egna stadens ungdomar vid beviljande av sysselsättningsstöd. Staden beviljade sysselsättningsstöd åt sådana arbetsgivare som i arbetsförhållande på viss tid anställde en ung person från orten.

Enligt jämställdhetslagen får ingen diskrimineras på grund av en orsak som hänför sig till person. Lagen tillämpas både i privat och i offentlig verksamhet då det gäller grunderna för anställning. Jämställdhetslagen gäller förutom egentliga anställningsbeslut även urvalskriterierna vid anställningar. En sådan personrelaterad orsak som inte hänför sig till utförandet av arbetet eller uppgiften är en förbjuden urvalsgrund. Därför ansåg biträdande justitiekanslern ett sådant beslut om sysselsättningsstöd diskriminerande, där staden som villkor för att få stödet uppställde ett skäl som hänförde sig till person, i detta fall boningsorten.

Föredragande:
Yngre justitiekanslerssekreterare Minna Ruuskanen, tel. 09 160 23965 eller e-post fornamn.efternamn@okv.fi

Anonymiserat finskspråkigt beslut (dnr OKV/150/1/2008, 23.9.2009)

« Tillbaka