Tingsdomare åtalas för tjänstebrott

13.12.2006

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka har beslutat väcka åtal mot en tingsdomare i Norra Finland. Åtalet gäller misstänkt brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet, brott mot tjänsteplikt och missbruk av tjänsteställning.

I ärenden som tingsdomaren hade avgjort under åren 2002 - 2005 hade det förekommit dröjsmål bl.a då det gällde avkunnande av domar och färdigställande av avgöranden i skriftlig form.

Vid undersökningen av ärendet framkom även att tingsdomare hade avgjort ett ärende gällande förfall av skuldsanering två gånger. Han hade år 2003 avkunnat ett beslut i ärendet, men underlåtit att avfatta det i skriftlig form. Eftersom de skriftliga domshandlingarna inte blev färdiga kunde beslutet inte verkställas. Sålunda blev bl.a. gäldenärens bostad, som enligt avgörandet skulle realiseras, osåld. När hovrätten på våren 2005 beställde handlingarna i målet avgjorde tingsdomaren ärendet på nytt, utan att bry sig om den tidigare avkunnade domen som hade vunnit laga kraft. Gärningen kränkte den varaktighet som kan förutsättas av ett laga kraft vunnet domstolsavgörande. Biträdande justitiekanslern ansåg att tingsdomaren hade gjort sig skyldig till brott mot tjänsteplikt.

Senare gav tingsdomaren ännu i skriftlig form det beslut som han hade avkunnat år 2003. Den skriftliga versionen var olik den muntligen avkunnade. Enligt det skriftliga beslutet skulle det år 2003 ha avkunnats endast ett delbeslut. Enligt biträdande justitiekanslern försökte tingsdomaren på detta sätt dölja att han hade avgjort samma ärende två gånger. Tingsdomaren hade sålunda genom sin handling i vinningssyfte brutit mot sin tjänsteplikt.

Beslutet om väckande av åtal har sänts till riksåklagarämbetet som driver åtalet.

Ärendet började behandlas vid justitiekanslersämbetet till följd av en anmälan från hovrätten. Enligt grundlagen bestämmer justitiekanslern eller riksdagens justitieombudsman om väckande av åtal mot domare för lagstridigt förfarande i tjänsten. Förundersökningen förrättade centralkriminalpolisen på biträdande justitiekanslerns begäran.

Tilläggsuppgifter:
Referendarieråd Petri Martikainen, tel. 09 160 23932

Beslutets (dnr 26/31/05, 7.12.2006) offentliga del kan även beställas från registraturen, tel. 09 160 23950 eller registratur@okv.fi

« Tillbaka