Berghälls bibliotek i Helsingfors överreagerade då det tog bort en utställning om pälsdjursuppfödning

20.12.2006

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka kritiserar en bibliotekschefs beslut på våren 2006 att en vecka före avtalad tid avsluta en fotografiutställning som föreningen Djurens Rätt hade satt upp i bibliotekets utrymmen. Enligt Jonkka överreagerade bibliotekschefen på den kritik hon fått motta och inkräktade på åsiktsfriheten.

Utställningen på Berghälls bibliotek omfattade 16 fotografier som berättade om pälsdjursuppfödning. Föreningen Djurens Rätt hade då den avtalade om utställningen på förhand visat bilderna för bibliotekschefen. Utställningen hade hunnit vara uppsatt en vecka då bibliotekschefen beslöt att den skulle tas bort. Utställningen avslutades 7 dagar tidigare än avtalat. Enligt bibliotekschefen avslutades utställningen på grund av en mycket kraftig kundrespons. Hon beslöt att avsluta utställningen "för att återställa och bibehålla arbetsron". Enligt utredningarna fick biblioteket två utställningskritiska telefonsamtal, av vilka det ena kom från Finlands Pälsuppfödares Förbund. I detta kritiserades bibliotekets beslut att i biblioteksutrymmena förevisa bilder som berättade om pälsuppfödning och krävdes att utställningen tas bort.

Enligt biträdande justitiekanslern grundade sig bibliotekschefens avgörande på innehållet i den kritik som framförts mot utställningen. De jämställdhets- och flervärdesprinciper som reglerar Helsingfors biblioteksverksamhet fick ge vika för utomstående opinionspåtryckning. Avslutandet av utställningen mitt i allt på grund av nämnda skäl innebar de facto ett ingrepp i åsiktsfriheten.

Biträdande justitiekansler Jonkka kritiserar också det utlåtande som Helsingfors stad givit i ärendet. Staden granskar det skedda rätt ensidigt då grundlagens jämlikhetskrav nog i viss mån beaktas men yttrandefrihetsproblematiken helt förbigås. Enligt biträdande justitiekanslern hade staden haft anledning att i sitt utlåtande begrunda yttrandefrihetens betydelse, speciellt med beaktande av att en lovligt uppsatt utställning på grund av sitt innehåll helt plötsligt togs bort.

Helsingfors stad och bibliotekschefen har gjorts uppmärksamma på de i beslutet framförda synpunkterna. Till övriga åtgärder skred biträdande justitiekanslern inte.

Klagomålet om avbrytandet av utställningen hade inlämnats på våren 2006 av en man från Helsingfors. Han ansåg att bibliotekschefen som offentlig tjänsteman hade förfarit godtyckligt.

Tilläggsuppgifter:
Yngre justitiekanslerssekreterare Anu Mänttäri, tel. 09 160 23968

Beslutet (dnr 256/1/06, 14.12.2006) kan beställas från registraturen, tel. 09 160 23950 eller registratur@okv.fi

« Tillbaka