Myndigheterna handlade lagligt vid tvisten om återsändandet av de amerikanska pojkarna

3.3.2006

Enligt justitiekansler Paavo Nikula handlade ledande häradsfogden i Esbo härad, Esbo stads två psykiatrar, en psykolog och en socialarbetare samt representanter för ordningspolisen vid Esbo härad inte lagstridigt och försummade inte sina tjänsteåligganden vid ett verkställighetstillfälle som gällde återsändandet av de amerikanska pojkarna Alexander och Jacob Rogers till sitt hemland.

Pojkarnas mor och en annan person hade klagat till justitiekanslern. Enligt deras åsikt skedde verkställigheten lagstridigt och man borde inte ha fått skrida till åtgärder utan att höra barnen och mot deras vilja. Verkställighetstillfället påstogs dessutom ha räckt oskäligt länge och barnen påstogs inte ha behandlats väl. Tillfället hölls på familjerådgivningscentralen i Hagalund i Esbo 18.8.2004.

Justitiekanslern konstaterar i sitt beslut att pojkarna hade hörts och man hade talat med dem, varför myndigheterna var medvetna om pojkarnas åsikter. Enligt högsta domstolens beslut 5.8.2004 ansågs pojkarnas motstånd inte utgöra hinder för ett återsändande. Verkställighetstillfället hölls snabbt efter att återsändningsbeslutet hade fattats och enligt justitiekanslern har det inte framkommit att förhållandena märkbart skulle ha förändrats under tiden mellan domstolens beslut och verkställighetstillfället. Enligt utredningarna hade pojkarnas åsikter dessutom varit motstridiga. De hade å ena sidan motsatt sig återsändandet till USA men å andra sidan varit redo och intresserade av att resa dit.

På basen av utredningarna ansåg justitiekanslern att man inte heller i övrigt fick det intrycket att tjänstemännen skulle ha fått pojkarna att gråta, plågat dem eller utövat påtryckning mot dem eller ljugit såsom det påstogs i klagomålet. Tillfället hade förlöpt lugnt och man hade varit tvungen att avbryta det först sedan pojkarnas mor anlänt.

Justitiekanslern ansåg att tillfället hade räckt beklagligt länge (åtta timmar). Av utredningarna framgår dock att ca hälften av tiden var pauser. Även den andra hälften hade till stor del gått åt till möten mellan fadern och pojkarna och systern. Då saken gällde återsändande av barnen till fadern kunde tidsanvändningen anses sakenlig. Man hade sörjt för pojkarnas välbefinnande och de hade fått mat och dryck. Det hade emellertid varit skäl att föra protokoll över tillfället, även om detta enligt lagen är beroende av prövning.

Det finskspråkiga beslutet (1.3.2006, Dnr 977/1/04) kan beställas från registraturen, tel. 09-1602 3950 eller registratur@okv.fi

« Tillbaka