Tjänstemannens rätt att anföra klagomål till justitiekanslern kan inte inskränkas utan grund

17.3.2006

Biträdande justitiekanslern Jaakko Jonkka betonar att var och en, även en tjänsteman eller en person i offentliga uppgifter, skall ha en möjlighet att anföra klagomål till justitiekanslern om han eller hon misstänker att man förfarit felaktigt i tjänsteutövningen.

Ärendet upptogs till prövning av biträdande justitiekanslern på basis av att ett klagomål som uppgjorts av en tjänsteman vid Finlands miljöcentral i Helsingfors. I klagoskriften meddelade tjänstemannen att hon hade fått en anmärkning av sin arbetsgivare på grund av att hon under arbetstiden hade uppgjort ett klagomål om sina chefers förehavanden.

Miljöcentralen motiverade anmärkningen med att uppgörandet av ett klagomål enligt dess mening inte var utförande av tjänsteuppdrag. Tjänstemannen hade sålunda brutit mot sin tjänsteplikt.

Tjänstemannen ansåg att det funnits orsak att bereda klagomålet under arbetstiden, eftersom bakgrundsmaterialet fanns på arbetsplatsen.

Biträdande justitiekanslern konstaterar att det inte finns några specifika bestämmelser gällande det om ett klagomål som rör arbetsuppgifterna får uppgöras på arbetstiden. Som utgångspunkt kan tas att klagoinstitutets okränkbarhet är ett viktigt värde i myndighetsutövningen och för att inskränka det måste det finnas hållbara rättsliga grunder. Att uppgöra ett klagomål är det centralaste medlet genom vilket en myndighets lagstridiga förfarande kan upptas till prövning av justitiekanslern. Möjligheten till att anföra klagomål garanterar även grundlagens bestämmelser om den grundläggande rättigheten till god förvaltning.

Enligt biträdande justitiekanslern är det väsenligaste i ärendet sambandet mellan klagomålet och tjänstemannens uppgifter jämte ställning. Å andra sidan måste det beaktas i vilken utsträckning uppgörandet av ett klagomål orsakar olägenhet för skötseln av tjänstemannens tjänsteuppgifter. Som huvudregel kan sägas gälla att om tjänstemannen vill notifiera den högsta laglighetsövervakaren om ett oriktigt förfarande från sina chefers sida, så kan inte uppgörandet av ett klagomål under arbetstiden med beaktande av grundlagens bestämmelser förbjudas. Om man uppgör ett klagomål får man dock inte försumma sådana arbetsuppgifter som är brådskande eller har en fatalietid.

Biträdande justitiekanslern anser att miljöcentralen i sin utredning inte har framfört juridiskt hållbara grunder för varför tjänstemannen inte skulle ha kunnat uppgöra sitt klagomål till justitiekanslern under arbetstiden. Enligt Jonkka skulle hans bedömning ha kunnat leda till ett annat slutresultat om giltigt skäl härför hade framlagts.

Beslutet (på finska, 15.3.2004, dnr 710/1/04) kan beställas från registraturen, tel. 09 160 23950 eller registratur@okv.fi

« Tillbaka