Biträdande justitiekanslern begär utredning om varför en pälsdjursuppfödningsutställning inte fick fortgå

22.3.2006

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka begär en utredning och ett utlåtande av Helsingfors stadsstyrelse om Berghälls bibliotekschefs beslut genom vilket en fotoutställning om pälsdjursuppfödning av föreningen Oikeutta Eläimille inte längre fick fortgå i bibliotekets utrymmen.

Av utredningen skall framgå vilka bestämmelser bibliotekschefens befogenhet att fatta beslut om anordnande och fortgående av utställningar grundar sig på. I utlåtandet bes man ta ställning till om bibliotekschefen i sitt beslut har iakttagit godtagbara grunder och kravet på lika behandling av utställare.

Handlingarna skall tillställas biträdande justitiekanslern senast den 19 maj 2006.

En man från Helsingfors har klagat och anser att bibliotekschefen har förfarit egenmäktigt.


Tilläggsinformation:
Yngre justitiekanslerssekreterare Anu Mänttäri, tel. 09 160 23968

Utredningsbegäran (21.3.2006, dnr 256/1/06) kan beställas från registraturen, tel 09 160 23950 eller registratur@okv.fi

« Tillbaka