Två tingsdomare klandras för dröjsmål med utfärdande av stämning

7.6.2006

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka klandrar två tingsdomare vid Helsingfors tingsrätt för dröjsmål med utfärdande av stämning. På grund av dröjsmålen hann åtalsrätten i brottmål preskriberas beträffande fem olika svaranden. Handläggningen i tingsrätten avslutades för deras del.

I fallen var det fråga om misstänkta diskrimineringsbrott som riktade sig mot romer. Brotten gällde inträde till olika restauranger i Helsingfors.

I båda fallen hänvisade tingsdomarna till arbetsbördan och till arbetsarrangemangen gällande semestertiderna. I det ena fallet framgick av utredningarna att man inte ens hade försökt stämma in svarandena och att handläggningen av ärendet överförts till en annan avdelning ännu efter att åtalsrätten preskriberats.

Biträdande justitiekanslern konstaterar att till domarens tjänsteplikter hör enligt lagen att domaren för egen del strävar till att stämningen i ett brottmål som han handlägger delges svaranden på ett sådant sätt att åtalsrätten inte hinner preskriberas. Emedan åtalsrätten preskriberades kunde de gärningar som svarandena misstänktes för inte handläggas i överensstämmelse med rättsordningen och målsägandenas grundlagsenliga rätt att få sitt ärende prövat i domstol kunde inte förverkligas. Jonkka påminner om att det även är ägnat att försämra förtroendet för en fungerande rättsvård ifall ett brottmål inte kan handläggas på lagenligt sätt på grund av ogrundat dröjsmål med utfärdande av stämning.

I det ena fallet gav biträdande justitiekanslern en anmärkning till tingsdomaren med anledning av försummelsen. I det andra fallet meddelade biträdande justitiekanslern sin uppfattning om den tid som skall reserveras för delgivning av stämning.

Biträdande justitiekanslern tog upp ärendet till prövning på eget initiativ på basis av ett beslut som biträdande riksåklagaren meddelat. Beslutet gällde åklagarnas förfarande i samma ärende. Förbundet för mänskliga rättigheter hade skrivit om åklagarnas förfarande till riksåklagarämbetet.


Tilläggsuppgifter:
Referendarieråd Petri Martikainen, tel. 09 160 23932

Det finskspråkiga beslutet (2.6.2006, dnr 1/50/06) kan beställas från registraturen, tel. 09 160 23950 eller registratur@okv.fi

« Tillbaka