Nämndeman åtalas för brott mot tjänsteplikt

9.8.2006

Mot en nämndeman i Borgå tingsrätt väcks åtal enligt biträdande justitiekansler Jaakko Jonkkas beslut. Åtalet gäller misstänkt uppsåtligt brott mot tjänsteplikt.

Nämndemannen hade i tingsrätten deltagit i handläggningen av ett brottmål som gällde misstänkt grovt bedrägeri. Ärendet hade avgjorts i december 2005. I ärendet misstänktes svaranden ha vilselett målsäganden att sälja sin andel i två bolag till underpris till svaranden. Svaranden hade enligt åtalet bl.a. eftersträvat avsevärd ekonomisk vinning och utnyttjat målsägandens situation, som påverkats av en hjärnskada på grund av olycka.

Tingsrätten förkastade straffyrkandet med två nämndemäns röster. Nämndemannen, som man nu bestämt att skall åtalas, motiverade sitt avgörande med att han våren 2002 hade diskuterat med målsäganden och ingenting hade då tytt på att målsäganden inte skulle ha varit kapabel att besluta om sina angelägenheter. Den andra nämndemannen förenade sig om hans ståndpunkt. Diskussionen togs inte upp i ärendets huvudförhandling.

Enligt förundersökningen hade nämndemannen före rättegången i diskussioner med sina bekanta uttryckt sin uppfattning om att svaranden var oskyldig; det hade härvid även varit tal om vadslagning.

Till den i Finlands grundlag och Europarådets människorättskonvention tryggade principen om en rättvis rättegång hör, att parterna har möjlighet att anföra sin ståndpunkt angående den bevisning som ett avgörande grundar sig på och att domarna som deltar i handläggningen av ärendet inte har en förhandsinställning i ärendet. Det är fråga om parternas centrala processuella rättigheter.

Enligt biträdande justitiekanslerns beslut handlade nämndemannen väsentligt i strid med det som kraven på en rättvis rättegång förutsätter av en domare och hans förfarande har varit ägnat att allvarligt försämra förtroendet för en korrekt rättskipning. Särskilt när nämndemannens förfarande granskas som en helhet kommer fram dess karaktär att rättsvårdens trovärdighet exceptionellt allvarligt undergrävs. Nämndemannen har på förhand meddelat sin ståndpunkt angående skulden och han har trots detta fungerat som domare i ärendet; när han i domstolsbehandlingen kommit till ett avgörande som motsvarat hans förhandsinställning, har han som grund för sin omröstningsutsaga använt sig av fakta som han anfört som sina egna privata iakttagelser. Dessa fakta har inte tagits upp i rättegången på ett i lagen föreskrivet sätt och dessa har således varken kunnat kommenteras av parterna eller deras bevisvärde värderas på ett adekvat sätt i domstolen.

Den andra nämndemannen ansågs inte ha gjort sig skyldig till brott.

Beslutet om väckande av åtal har sänts till riksåklagaren för drivande av åtal.

Ärendet blev anhängigt vid justitiekanslersämbetet på basis av en till polisen gjord brottsanmälan.

Helsingfors hovrätt har sedermera återförvisat behandlingen av bedrägerimålet till Borgå tingsrätt.

Tilläggsuppgifter:
Referendarieråd Petri Martikainen, tel. 09 160 23932


Det finskspråkiga beslutet (dnr 1/31/06, 7.8.2006) kan beställas från registraturen, tel. 09 160 23950 eller registratur@okv.fi

« Tillbaka