Ledande häradsåklagaren i Esbo får anmärkning

17.10.2005

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka har anmärkt på det långvariga dröjsmålet vid åtalsprövningen i ett brottmål, vilket kunnat läggas ledande häradsåklagaren vid åklagaravdelningen vid Esbo härad till last. Till följd av dröjsmålet hann ärendet preskriberas. Före preskriptionen hade ärendet varit två och ett halft år för åtalsprövning. Allt som allt tog det åtta år innan åklagaren beslöt om åtalseftergift på grund av att åtalsrätten preskriberats.

Enligt klaganden från Kokkola tog åtalsprövningen för lång tid. Ärendet hade överlämnats till åtalsprövning i maj 1997. Beslutet om åtalseftergift gjordes av ledande häradsåklagaren i juli 2005. Han anförde att saken inte prövats på grund av ouppmärksamhet.

Enligt Jonkka är det för förverkligandet av det straffrättsliga ansvaret nödvändigt att ärenden som är föremål för åtalsprövning inte preskriberas på grund av åklagarens långsamma handläggning eller vårdslöshet. Färmiteten i åtalsprövningen är viktig även därför att rätten till att få sitt ärende handlagt utan dröjsmål är tryggad i grundlagen och Europarådets konvention för de mänskliga rättigheterna.

Vårdslöshet som hänför sig till att åtalsrätten preskriberas kan även anses försvaga det allmänna förtroendet för åklagarens förmåga att sköta sina uppgifter, påminner Jonkka.

Tilläggsuppgifter:
Äldre justitiekanslerssekreterare Petri Martikainen, tel. 09 1602 3932

Beslut (13.10.2005, Dnro 774/1/05) kan beställas från registraturen,
tel. 09 1602 3950 eller kirjaamo@okv.fi.

« Tillbaka