Polisen skall inte registrera polisanmälningar som gäller nära släktingar

6.10.2005

Det är skäl för polisen att avhålla sig från att registrera polisanmälningar som gäller nära släktingar, konstaterar biträdande justitiekansler Jaako Jonkka i ett färskt beslut. Polisen bör enligt beslutet också avhålla sig från att delta i husrannsakningar i ärenden där nära släktingar är parter. I vartdera fallet kan förtroendet för polisens opartiskhet enligt Jonkka äventyras.

Den man som anförde ett klagomål med anledning av polisens handlande kritiserade polisens agerande i ett ärende där mannen själv hade varit föremål för förundersökning. Enligt klagomålet hade en polisman registrerat en polisanmälan mot klaganden i ett ärende där föremål för det misstänkta brottet,alltså målsägande hade varit förutom en annan person polisens egen dotter. Efter detta deltog polismannen ännu i en husrannsakan som förrättades i klagandens bostad.

Enligt biträdande justitiekanslern kan polisens förfarande vid behandlingen av polisanmälningen ha riskerat särskilt den brottsmisstänktes förtroende för en opartisk förundersökning. Registrering av anmälan är ett tjänsteuppdrag, och det bör observeras att sättet för registreringen kan inverka på valet av åtgärder som vidtas. Man bör därför enligt Jonkka undvika situationer som ens i teorin kan kasta en skugga av misstanke över polisens opartiskhet.

Husrannsakan hör till de tvångsmedel för vilka kraven på en opartisk tjänsteutövning är ännu strängare än vid registreringen av en polisänmälan. Jonkka anser att polismannen inte borde ha deltagit i den i klagomålet nämnda husrannsakan.

Lagen föreskriver ingenting om jäv för den som registrerar en polisanmälan eller deltar i en husrannsakan, och polismannen kan därför inte anses ha handlat mot en bestämmelse i en specifik lag, även om förfarandet kunde anses vara juridiskt inkorrekt med beaktande av de allmänna principerna gällande jäv.Enligt biträdande justitiekanslern visar fallet att det finns skäl att mera allmänt utreda huruvida regelverket beträffande jäv vid förundersökning i sin nuvarande form är tillräckligt klart och täckande.Med anledning av de eventuella justeringar i författningar och anvisningar som ärendet ger upphov till har beslutet tillställts inrikesministeriets polisavdelning och justitieministeriet.

Tilläggsuppgifter:
Äldre justitiekanslerssekreterare Petri Martikainen, tel. 09 1602 3932


Beslutet (30.9.2005, dnr 1185/1/03) kan beställas från registraturen,
tel. 09 1602 3950 eller kirjaamo@okv.fi.

« Tillbaka