Brister i övervakningen av den arbetskraftsutbildning som ett universitet beställt

3.11.2005

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka har fäst Helsingfors universitets uppmärksamhet på övervakningen av den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen som universitetet beställt.

En man från Joensuu som deltagit i vuxenutbildningen som universitetets forsknings- och utbildningscentral för landsbygden (numera Ruralia-institutet) hade köpt klagade hos justitiekanslern över utbildningen. Enligt mannen hade utbildningen inte övervakats och den förening som skulle förverkliga utbildningen hade inte därtill ekonomiska förutsättningar. Utbildningen hade gällt medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete.

Ruralia-institutet hade sålt utbildningen till Nylands arbetskrafts- och näringscentral. I praktiken svarade en medborgarorganisation som underleverantör för utbildningen. Utbildningen försiggick i form av kurser under fyra månaders tid i huvudstadsregionen våren 2002.

Enligt den utredning som inbegärts av Nylands arbetskrafts- och näringscentral hade utbildningsnivån på kursen allmänt ansetts vara svag. Centralen meddelade också att kursen hade beställts utgående från bristfälliga uppgifter och att man inte tillräckligt kritiskt hade utvärderat utbildningen.

Biträdande justitiekanslern fann på basis av utredningarna och de bestämmelser som gäller utbildningen att ansvaret för övervakningen av att utbildningen genomförs ankommer på universitetet även om den anordnats av en underleverantör. Han ansåg att i det här fallet hade övervakningen inte varit tillräcklig.


Tilläggsuppgifter:
Yngre justitiekanslerssekreterare Anu Mänttäri, tel. 09 1602 3968

Beslutet, som finns tillgängligt på finska (Dnr 990/1/03, 3.11.2005) kan n beställas från registraturen,
tel. 09 1602 3950 eller kirjaamo@okv.fi.

« Tillbaka