Biträdande justitiekanslern anser att spelregler för behandlingen av rusmedelspåverkade patienter bör övervägas

18.10.2005

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka ber inrikesministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet att överväga åtgärder med vilka hälsovårds- och polismyndigheterna kunde anvisas på nationell nivå för situationer som berör rusmendelspåverkade patienter.

Frågan undersöktes ursprungligen av biträdande justitiekanslern på grund av ett klagomål som gällde jourpolikliniken vid en hälsocentral samt polisens förfarande. En svårt deprimerad och rusmedelspåverkad kvinna, som hade anlänt nattetid till jouren, hade på begäran av läkaren tagits i förvar hos polisen. Vid utredning av klagomålet framgick det att hälsocentralsjouren hade för vana att enligt "gammal praxis" rutinmässigt sända rusmedelspåverkade mentalpatienter till polisen för tillnyktring.

På basen av iakttagelserna bad Jonkka Södra-Finlands länsstyrelse att kartlägga situationen och utvecklingsbehoven inom länets område. Av länsstyrelsens kartläggning framgick bland annat att hälsovårdsmyndigheternas och polisens förfarande varierar inom länet. Av svaret framgick även att det kunde presumeras att motsvarande problem och utvecklingsbehov föreligger även i andra län. Länsstyrelsen ansåg det lämpligt att inrikesministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet ger anvisningar eller rekommendationer att iakttas på nationell nivå.

Det kan förutspås att den ökade av användningen av rusmedel i fortsättningen kommer att sysselsätta hälsovårdscentralernas jourenheter i en ökad utsträckning, d.v.s. sådana problem som beskrevs i klagomålet kan beräknas öka. Av denna orsak har biträdande justitiekanslern överfört frågan om att överväga behovet av vidare åtgärder till inrikesministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet.

De berörda ministerierna har ombetts att meddela sina åtgärder i början av juni inkommande år.

Biträdande justitiekanslern prövar för närvarande även ett annat motsvarande klagomål.

Tilläggsuppgifter:
Referendarieråd Jaana Hemminki, tel. 09 1602 3948

Breven och Södra-Finlands länsstyrelses utredning kan beställas från registraturen,
tel. 09 1602 3950 eller kirjaamo@okv.fi.

« Tillbaka