Kommunikationsverket får bannor för osaklig behandling av brevförsändelse

20.12.2005

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka kritiserar det sätt på vilket Kommunikationsverket hanterade en rekommenderad brevförsändelse som en privatperson adresserat till myndighet.

De östfinländska klagandena hade ursprungligen i februari 2003 tillställt sin försändelse innehållande handlingar i ett brottmål till postombudet på hemorten. Försändelsen var försedd med felfria adressuppgifter för mottagaren, riksåklagarämbetet och avsändaren. När klagandena efter ett år hörde sig för om saken hos riksåklagarämbetet upptäcktes att försändelsen inte hade kommit fram.

Till följd av Postens försummelse hade försändelsen först förvarats i ett halvt år i postombudets lokaler. Försändelsen hade av ouppmärksamhet placerats bland sådana ankommande försändelser som skulle avhämtas. Avsändarna hade inte meddelats detta. Försändelsen hade sedan försedd med en oriktig anteckning om att den inte avhämtas, sänts till Kommunikationsverket som en sk. icke framkommen försändelse. Mottagarens adressuppgifter hade strukits över.

Vid Kommunikationsverket öppnades försändelsen "för utredande av adressuppgifter". När av innehållet i försändelsen inte framgick uppgifter som avvek från anteckningarna på kuvertet, återsändes den inte till Posten för vidarebefordran, utan togs i förvar. Försändelsen förblev i Kommunikationsverkets besittning i ett halvt år intill dess att klagandena efterhörde denna. Under denna tid hade klagandenas för myndighet ämnade ärende enligt klagandena redan hunnit föråldras på grund av dröjsmålet.

Kommunikationsverket motiverade sitt förfarande med att enligt lag är Posten skyldig att utreda avsändarens och vid behov mottagarens adressuppgifter. Till Kommunikationsverket sänds försändelsen enbart för utredande av mottagarens eller avsändarens adressuppgifter.

Enligt biträdande justitiekanslern kan Kommunikationsverkets förfarande kritiseras till den del Kommunikationsverkets tjänsteman inte skulle ha några som helst möjligheter att ifrågasätta de anteckningar Posten gjort eller sakna skyldighet att utreda avsändarens eller mottagarens adressuppgifter även i ett sådant fall att mottgaren är en myndighet. Fastän det i första hand ankommer på Posten att utreda uppgifterna, kan på basen av lag inte dras sådana slutsatser som avgränsar Kommunikationsverkets ansvar till att detta inte har några som helst skyldigheter att närmare utreda de adressuppgifter som anges på en försändelse. I särskilt märkligt ljus framstår denna praxis när det är fråga är om en myndighet, vars adressuppgifter med lätthet kan utredas. Ett så osmidigt förfarande kan inte anses som saklig kundbetjäning och riktig skötsel av förvaltningsuppgifter, konstaterar Jonkka.

Enligt Jonkka är det överhuvudtaget problematiskt med utgångspunkt från den som grundrättighet tryggade brevhemligheten att en försändelse öppnas då det av kuvertet framgår riktiga anteckningar om en myndighet. Ett öppnande av försändelsen kan i en sådan situation inte anses nödvändigt på det sätt lagen anger.

Kommunikationsverket har sedermera meddelat att det granskat sin praxis avseende motsvarande situationer, särskilt om avsändaren eller mottagaren är en myndighet. Biträdande justitiekanslerns beslut har sänts förutom till Kommunikationsverket även till Posten för kännedom.

Tjänstemannen hos postombudet dömdes i augusti av tingsrätten till böter. Av denna orsak fanns det inte längre behov av att ingripa i Postens förfarande.

Tilläggsuppgifter:
Yngre justitiekanslerssekreterare Anu Mänttäri, tel. 09 160 23968

Beslutet (på finska, dnr 241/1/04, 15.12.2005) kan beställas från registraturen,
tel. 09 1602 3950 eller kirjaamo@okv.fi.

« Tillbaka