Justitiekanslern framställer om en översyn av lagen om höjning av underhållsbidrag för barn

31.10.2005

Enligt justitiekansler Paavo Nikula har bestämmelsen i den sk. indexlagen om förutsättningarna för höjning av underhållsbidrag för barn föråldrats så att den inte längre till alla delar motsvarar sitt ursprungliga syfte. Lagen förutsätter att levnadskostnadsindex måste stiga fem procent innan en höjning kan göras. Kravet är med hänsyn till dagens ekonomiska läge och inflationsutvecklingen enligt justitiekanslern oskäligt såväl för den underhållsskyldige som för den som emottar underhåll. Samtidigt sliter det på det förtroende som finns för den i lagen angivna förhöjningsmekanismen.

När inflationen har hållit sig exeptionellt låg i åratal, fungerar den ifrågavarande på 1960-talet antagna lagen enligt Nikula inte med tillräcklig finjustering i de nya förhållandena. När inflationen har hållit sig under fem procent har förhöjningar inte kunnat göras på många år, vilket inte har varit önskvärt med tanke på mottagarna av underhåll. På motsvarande sätt har höjningen drabbat de underhållsskyldige i hela sin storlek allt i ett.

Enligt justitiekanslern har saken även en grundlagsrättslig dimension, då den hänför sig till de dagliga ekonomiska förutsättningarna för alla barn som erhåller underhåll.

Justititiekanslern har meddelat social- och hälsovårdsministeriet sina iakttagelser. Han har bett ministeriet att meddela om möjliga åtgärder inom utgången av nästa år.

Saken kom till justitiekanslerns kännedom till följd av att en i Åbo bostatt person klagade över situationen.


Tilläggsuppgifter:
Yngre justitiekanslerssekreterare Janina Groop-Bondestam, tel. 09 1602 3953

Beslutet, som finns tillgängligt på finska (Dnr 352/1/05, 24.10.2005) kan beställas från registraturen,
tel. 09 1602 3950 eller kirjaamo@okv.fi.

« Tillbaka