Justitiekanslern: Posten bör betjäna de röstberättigade även på svenska

22.9.2000

Justitiekansler Paavo Nikula har fäst Posten Finland Ab:s uppmärksamhet vid efterlevnaden av språklagstiftningen. På tvåspråkiga områden bör enligt justitiekanslerns beslut de röstberättigades möjligheter att vid behov erhålla service på posten även på svenska särskilt tryggas.

Justitiekansler Paavo Nikulas beslut 14.9.2000, dnr 303/1/99

I beslutet konstateras att Posten då den fungerar som förhandsröstningsplats tillgodoser medborgarnas befogenhet att utnyttja sin såsom grundrättighet tryggade rösträtt.

Fråga är om en sammhälleligt så betydande service, att de som ansvarar för anordnandet av förhandsröstningen borde fästa särskild uppmärksamhet vid att de röstberättigade har tillgång till nödig information och vägledning. Därför borde på tvåspråkiga områden information och vägledning gällande röstningen vara tillgänglig på båda nationalspråken. Justitiekanslern understryker att detta gäller även ifall anvisningar om förhandsröstningen på förhand har sänts till de röstberättigade både på finska och svenska.

I beslutet hänvisas till språklagen, enligt vilken samfund där staten har beslutanderätt bör betjäna allmänheten på finska och svenska om det inte är obehövligt eller oskäligt för samfundet. Utnyttjandet av rösträtten är en såpass viktig angelägenhet för var och en som är därtill berättigad att Posten Finland Ab för detta bör tillgodose en tillräcklig tvåspråkig service.

Med tanke på kommande val har justitiekanslern även sänt sitt beslut till justitieministeriet för kännedom. Enligt justitiekanslern borde justitieministeriet fästa uppmärksamhet vid att tillräcklig tvåspråkig service vid postens röstningsställen garanteras.

Beslutet hänför sig till ett klagomål av en person från Vanda. Personen anförde bland annat att han hade försökt förhandsrösta i riksdagsvalet, men att valfunktionären som betjänade i det lokala postkontoret inte hade kunnat svenska.

Tilläggsuppgifter ger föredragande Mikko Sarja, tel 09 160 3968

Beslutet kan beställas från registraturen, tel 09 160 3950

« Tillbaka